FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
6. semestar

2017/2018

5ECTSa

Stručni

PITUP Križevci v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
6. semestar
3. nastavna godina

Poslovni informacijski sustavi državne uprave npp:50972

Engleski naziv

Government and Administrative Information Systems

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Grd Petra Predavanje 6 3 1
Seminar 6 2 1
Nema definiranih ispitnih rokova

Poslovni informacijski sustavi državne uprave - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2017/2018

VRSTA NASTAVE: predavanja, seminari i auditorne vježbe (satnica 60 sati, 2+1+1) 

IME I PREZIME NASTAVNIKA:     
Prof. dr. sc. Miroslav Bača, nositelj (e-mail: miroslav.baca@foi.hr)
Doc.dr.sc. Petra Grd, sunositeljica  (e-mail: petra.grd@foi.hr) 

CILJ:
Cilj kolegija Poslovni informacijski sustavi državne uprave je upoznavanje studenata s osnovnim konceptima državnih i upravnih informacijskih sustava nužnim za rad i razumijevanje istih. Polaznici će izučavati teorijske osnove potreba za informacijama unutar državnih i upravnih informacijskih sustava, sustava državne uprave kao i upravljanja informatizacijom. U okviru kolegija studenti će ovladati osnovama rada sa modelima podatka koji se mogu naći u sustavima državne uprave. Usvojene će metode primijeniti u izradi modela podataka pojedinog dijela državnog/upavnog informacijskog sustava u okviru kojeg će osim vještina rada u grupi, razvijati i prezentacijske vještine.

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pristupni rad20
Dolasci na nastavu5
Zadaće25
Kolokviji50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvij + 100.0 30 +
Drugi kolokvij + 100.0 30 +
Treći kolokvij + 100.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Dolasci na nastavu 5 3 Prisustvovanje na predavanjima. Moguće je dobiti 2 boda, uvjet za potpis je 1 bod. Prisustvovanje na seminarima. Moguće je dobiti 3 boda, uvjet za potpis je 2 boda. Predavanja. Dozvoljena su dva izostanka, ako polaznik ima 3 ili 4 izostanka mora načiniti dodatni seminar. Dužan je javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisutstva a najkasnije do kraja prvog tjedna trećeg međuispitnog razdoblja. Rok za predaju seminara je zadnji dan trećeg međuispitnog razdoblja. U slučaju 5 izostanaka nije moguće dobiti potpis!
Zadnji dan trećeg međuispitnog razdoblja
Zadaće 25 5 Ukupno ima 2 zadaće koje zajedno nose 20 bodova.Student treba pažljivo pročitati pripreme za seminare, samostalno riješiti zadatak i postaviti na Web unutar zadanog roka. Javiti se nastavniku nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do kraja prvog tjedna trećeg međuispitnog razdoblja. Predati i obraniti zadaće koje nisu obrađene ili ponoviti zadaće za koje nisu dobiveni bodovi. Zadnji dan trećeg međuispitnog razdoblja
Pristupni rad 20 Seminarski rad uvjet je za izlazak na ispit. Teme predlažu studenti uz pomoć nastavnika
Kolokviji 50 Ukupno je moguće dobiti 50 bodova i to kroz prvi kolokvij 10, drugi 15 i treći 25. Kolokviji se ne ponavljaju i prisutnost na kolokvijima je obavezna!


OBVEZA PREDAVAČA:
Minimalno FOI 2 razina e-učenja (predmetni nastavnik ima razvijenu FOI 2 prema FOI 3 razini primjene e-učenja – svi nastavni materijali organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni na LMS sustavu; razrađen forum; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; samoprovjere/provjere znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; predavanje i ocjenjivanje svih studentskih radova, testova putem LMS-a, pojmovnik…)   

LITERATURA:
Osnovna
Garson, D. (2006) Public information technology and E-governance, Managing the Virtual State, Johnes and Bartlett Publisher, Inc, USA

Dopunska:

Fountain, J (2001) Building the virtual state, Brokings press, USA  
Žužul, K., Dragičević, D. (1996) Informatika u upravi i pravosuđu, Sveučilišna tiskara, Zagreb
Radovan (1991) Projektiranje informacijskih sistema, Informator, Zagreb
Silverston, L. (2001) The Data Model Resource Book Vol. 1&2, John Wiley & Sons, Inc.
Bača, M. (2004) Uvod u računalnu sigurnost, Narodne novine, Zagreb

Poslovni informacijski sustavi državne uprave - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2017/2018

VRSTA NASTAVE: predavanja, seminari i auditorne vježbe (satnica 60 sati, 2+1+1) 

IME I PREZIME NASTAVNIKA:     
Prof. dr. sc. Miroslav Bača, nositelj  (e-mail: miroslav.baca@foi.hr)
Doc.dr.sc. Petra Grd, sunositeljica  (e-mail: petra.grd@foi.hr) 


CILJ:
Cilj kolegija Poslovni informacijski sustavi državne uprave je upoznavanje studenata s osnovnim konceptima državnih i upravnih informacijskih sustava nužnim za rad i razumijevanje istih. Polaznici će izučavati teorijske osnove potreba za informacijama unutar državnih i upravnih informacijskih sustava, sustava državne uprave kao i upravljanja informatizacijom. U okviru kolegija studenti će ovladati osnovama rada sa modelima podatka koji se mogu naći u sustavima državne uprave. Usvojene će metode primijeniti u izradi modela podataka pojedinog dijela državnog/upavnog informacijskog sustava u okviru kojeg će osim vještina rada u grupi, razvijati i prezentacijske vještine.

 


Praćenje rada studenata - Poslovni IS- I Model 1

Elementi praćenjaBodova
Zadaće30
Kratke provjere20
Kolokviji50
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Poslovni IS-I Model 2

Elementi praćenjaBodova
Izrada jedne zadaće15
Kratke provjere20
Usmeni ispit65
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvij + 100.0 30 +
Drugi kolokvij + 100.0 30 +
Treći kolokvij + 100.0 30 +


Opis elemenata praćenja - Poslovni IS-I Model 1

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Zadaće 30 Student je obavezan tokom semestra izraditi zadaće (objavljene na Moodle-u) i izraditi ih u skladu s pravilima. Student treba proučiti literaturu objavljenu na Moodle-u i na temelju proučene literature i usvojenog znanja riješiti praktičan zadatak. Zadaću je obavezno predati tjedan dana prije ispitnog roka.
Kratke provjere 20 Tokom semestra, na sustavu za e-učenje bit će objavljene kratke provjere. Kratke provjere pišu se na moodle sustavu u određenim terminima kojih se treba držati. Pisanjem kratkih provjera moguće je prikupiti 20 bodova.
Kolokviji 50 Ukupno je moguće dobiti 50 bodova i to kroz prvi kolokvij 10, drugi 15 i treći 25. Kolokviji se ne ponavljaju i prisustvo na kolokvijima je obavezno!


Opis elemenata praćenja - Poslovni IS-I Model 2

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Izrada jedne zadaće 15 Student je obavezan tokom semestra odabrati jednu zadaću (objavljene na Moodle-u) i izraditi ju u skladu s pravilima. Student treba proučiti literaturu objavljenu na Moodle-u i na temelju proučene literature i usvojenog znanja riješiti praktičan zadatak. Zadaću je obavezno predati tjedan dana prije ispitnog roka.
Kratke provjere 20 Tokom semestra, na sustavu za e-učenje bit će objavljene kratke provjere. Kratke provjere pišu se na moodle sustavu u određenim terminima kojih se treba držati. Pisanjem kratkih provjera moguće je prikupiti 20 bodova.
Usmeni ispit 65 Usmeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno predani projekt. Na redovnom ispitnom roku, usmeni ispit se sastoji od nekoliko usmenih pitanja. Ispitno gradivo je obuhvaćeno materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.


OBVEZA PREDAVAČA:
Minimalno FOI 2 razina e-učenja (predmetni nastavnik ima razvijenu FOI 2 prema FOI 3 razini primjene e-učenja – svi nastavni materijali organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni na LMS sustavu; razrađen forum; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; samoprovjere/provjere znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; predavanje i ocjenjivanje svih studentskih radova, testova putem LMS-a, pojmovnik…)   

LITERATURA:
Osnovna
Garson, D. (2006) Public information technology and E-governance, Managing the Virtual State, Johnes and Bartlett Publisher, Inc, USA

Dopunska:

Fountain, J (2001) Building the virtual state, Brokings press, USA  
Žužul, K., Dragičević, D. (1996) Informatika u upravi i pravosuđu, Sveučilišna tiskara, Zagreb
Radovan (1991) Projektiranje informacijskih sistema, Informator, Zagreb
Silverston, L. (2001) The Data Model Resource Book Vol. 1 and 2, John Wiley and Sons, Inc.
Bača, M. (2004) Uvod u računalnu sigurnost, Narodne novine, Zagreb

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh