FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2017/2018
semestar:
1. semestar

2017/2018

5ECTSa

Stručni

PITUP Sisak v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Osnove ekonomije npp:46642

Engleski naziv

Fundamentals of Economics

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Cilj kolegija je usvajanje temeljnih znanja iz ekonomije koja će studentima pomoći u svladavanju ostalih disciplina iz područja organizacije i gospodarstva. Studenti će se osposobiti za analizu ekonomskih problema što će im pomoći u praksi pri donošenju poslovnih odluka, a poznavanje makroekonomskih mjera i instrumenata omogućit će valorizaciju ekonomske politike i procjenu utjecaja mjera ekonomske politike na poslovanje poduzeća.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

 • Temeljna pitanja u ekonomiji
  Pojam i značenje ekonomije. Makroekonomija i mikroekonomija. Pregled ekonomske misli. Tržišno gospodarstvo. Alternativni ekonomski sustavi. Zakon oskudnosti. Tri temeljna ekonomska problema. Osnovni proizvodni čimbenici. Granica proizvodnih mogućnosti. Oportunitetni trošak.
 • Tržište – ponuda i potražnja proizvoda i usluga
  Tržišni mehanizam. Potražnja. Odrednice potražnje. Krivulja potražnje. Efekt supstitucije. Efekt dohotka. Ponuda. Odrednice ponude. Krivulja ponude. Tržišna ravnoteža. Elastičnost potražnje. Elementi koji određuju elastičnost. Elastičnost ponude. Potražnja i ponašanje potrošača.
 • Industrijska organizacija
  Vrste nepotpune konkurencije – monopol, oligopol i monopolska konkurencija. Izvori nepotpune konkurencije.
 • Dohodci i određivanje cijena proizvodnih čimbenika
  Potražnja za inputima. Ponuda proizvodnih čimbenika. Nadnice i tržište rada. Razlike u kvaliteti rada. Određivanje cijene prirodnih resursa. Kapital, kamata i profiti.
 • Uloga države u gospodarstvu
  Tržišta i ekonomska efikasnost. Alokacijska uloga tržišta. Ograničenja i nedostaci tržišta. Javna i privatna dobra. Tržišna nedjelotvornost zbog eksternalija. Jednakost naspram efikasnosti. Trendovi nejednakosti i siromaštva. Funkcije države u gospodarstvu.
 • Novac i bankarstvo
  Razvoj novca. Funkcije novca. Poslovno bankarstvo. Funkcije poslovnih banaka. Bankarski poslovi. Kreditni potencijal. Centralno bankarstvo i monetarna politika. Instrumenti monetarne politike. Operacije otvorenog tržišta. Eskontna stopa. Promjena obvezne rezerve.
 • Temeljni koncepti makroekonomije
  Makroekonomski ciljevi. Instrumenti ekonomske politike. Mjerenje proizvodnje i dohotka na makrorazini. Bruto domaći proizvod. Dvije mjere ukupnog proizvoda: tijek proizvoda i tijek troškova. Problem dvostrukog uračunavanja. Nominalni i realni BDP. Deflacioniranje putem indeksa cijena. Raspoloživi dohodak. Ekonomski rast. Faktori ekonomkog rasta.
 • Fiskalna politika
  Državni proračun. Mjere fiskalne politike. Javni dug.
 • Gospodarski ciklusi, nezaposlenost i inflacija
  Obilježja gospodarskih ciklusa. Nezaposlenost. Mjerenje nezaposlenosti. Vrste nezaposlenosti. Izvori nezaposlenosti. Okunov zakon. Ekonomske i društvene posljedice nezaposlenosti. Pojam inflacije. Vrste inflacije. Antiinflacijska politika.
 • Ograničenja standardne mikroekonomske teorije u uvjetima informacijskog društva
  Mikroekonomski aspekti ICT industrija. Inovacije i porast produktivnosti, postizanje dinamičke efikasnosti. Postojanje ekonomije razmjera na strani ponude. Ekonomija razmjera na strani potražnje – mrežne eksternalije. Direktni i indirektni mrežni efekti. Minimalna održiva veličina mreže. Troškovi promjene. Diferencijacija proizvoda i cijena na ICT tržištu. Diskriminacija cijena prvog, drugog i trećeg stupnja.
 • Makroekonomski efekti ICT
  ICT i gospodarski rast. Dileme o rastu produktivnosti. Solowljev „paradoks produktivnosti“. Utjecaj na tržište rada. Efekt kreiranja radnih mjesta nasuprot efektu destrukcije radnih mjesta. Promjene u kvalifikacijskoj strukturi potražnje za radom. Utjecaj ICT na međunarodnu razmjenu.

Osnovna literatura

 • Mankiw, N.G. Osnove ekonomije. Mate, Zagreb, 2006.

Dopunska literatura

 • Samuelson, P.A.; Nordhaus, D.W. Ekonomija. MATE, Zagreb, 2005. (18.izdanje- u pripremi)
 • Grupa autora, redaktor Družić, I., Hrvatski gospodarski razvoj. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Politička kultura, Zagreb, 2003.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dobrinić Damir Predavanje 6 5 1
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 16:00, online
Prijava do: 05.07.2020. 23:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59

Osnove ekonomije - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje na nastavi5
Aktivno sudjelovanje na nastavi5
Izrada eseja (u paru)15
Prezentacija eseja (u paru)15
Kolokvij I.30
Kolokvij II.30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij I. + 100.0 35 +
Kolokvij II. + 100.0 35 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 2.5 0 Na predavanjima se svaki puta provjera prisustvovanje studenata. Dozvoljeno je maksimalno 4 izostanaka sa predavanja (minimalno 9 dolazaka) kako bi student/ica ostvario/la pravo na potpis. 4 izostanka Nema nadoknade
Prisustvovanje na seminarima 2.5 0 Na svim seminarima se provjera prisustvovanje studenata. Dozvoljena su maksimalno 3 izostanka sa seminara (minimalno 10 dolazaka) kako bi student/ica ostvario/la pravo na potpis. 3 izostanka Nema nadoknade
Aktivnost na predavanjima 2.5 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima ili rješavati probleme (aktivno prisustvovanje!).
Aktivnost na seminarima 2.5 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, davati vlastite primjere i rješenja za pojedine dijelove gradiva (aktivno prisustvovanje!).
Izrada eseja (rad u paru) 15 0 Studenti u paru (po 2 studenata) izrađuju esej na zadanu temu. Za sve redovne studente obavezna je izrada eseja. Nepredane zadaće Nema nadoknade
Prezentacija eseja (rad u paru) 15 0 Za izrađeni esej studenti u praru (po 2 studenta) trebaju napraviti i prezentaciju koju prezentiraju pred ostalim grupama. Za sve redovne studente obavezna je izrada prezentacije. Nepredane zadaće Nema nadoknade
1. kolokvij 30 0 Teoretska pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Potrebno ih je objasniti na primjerima!
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
15 bodova iz kolokvija
2. kolokvij 30 0 Teoretska pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Potrebno ih je objasniti na primjerima!
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
15 bodova iz kolokvija


Osnove ekonomije - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2017/2018

OBVEZA PREDAVAČA:

Minimalno FOI 2 razina e-učenja (predmetni nastavnik ima razvijenu FOI 2 prema FOI 3 razini primjene e-učenja – svi nastavni materijali organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni na LMS sustavu; razrađen forum; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; samoprovjere/provjere znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; predavanje i ocjenjivanje svih studentskih radova, testova putem LMS-a, pojmovnik…)  

 

NAČIN RADA (Bodovanje i praćenje rada izvanrednih studenata):

Izvanredni studenti mogu pristupiti ispitu na bilo kojem roku, uz ispunjavanje svih zadanih uvjeta ili ako žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje tada za njih vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente (prisustvovanje na nastavi, izrada i prezentacija seminara).

 

PISMENI ISPIT – Pismeni ispit provodi se na ispitnim rokovima uz prethodno predani esej. Pismeni ispit se sastoji od 6 esejskih pitanja. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.

 

PREDUVJET ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT – KRATKI OPIS AKTIVNOSTI:

Esej na zadanu ili izabranu temu

Student u eseju (teme se nalaze na Moodle-u) obrađuje odabranu temu ili zastupa određenu ideju, tvrdnju ili koncept koju objašnjava argumentima koji je podržavaju uz obavezno korištenje primjera iz prakse. Student treba pisati o onome što je zadano kao tema, treba upotrijebiti jasno oblikovane argumente unutar teme. U eseju student treba pokazati dobro poznavanje teme o kojoj piše, poznavanje gradiva obrađenog u okviru kolegija te treba pokazati da isto zna koristiti u zastupanju svog stava. Student treba pratiti i vrednovati ekonomske analize publicirane u medijima (novine, internet izvori) te pisati akademskim stilom, pridržavajući se okvira broja riječi (sveukupno maksimalno 40.000 znakova, s prazninama). Esej je potrebno prenijeti (uploadati) na Moodle, na za to predviđeno mjesto, najkasnije dva tjedna prije ispitnog roka.

 

Kriteriji ocjenjivanja eseja su: jasno i nedvosmisleno povezivanje teorije i praktičnog primjera široko i relevantno poznavanje teme, logična struktura eseja, poznavanje i korištenje pojmova važnih za temu, korištenje akademskog stila, uvjerljivost zaključka. 

 

NAPOMENA: Upute za pisanje eseja, seminarskog i diplomskog rada nalaze se na Moodle-u te Vas molimo da ih se pridržavate. U suprotnom nećete moći pristupiti ispitnom roku sve dok esej ne zadovolji navedene kriterije.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Izrada eseja 20
Pismeni ispit60
Usmeni ispit20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomena: Uvjet za prolaznu ocjenu (bez obzira na ostvarene bodove iz „ostalih aktivnosti“) je minimalno ostvareno 30 bodova iz pismenog ispita, od maksimalno mogućih 60 bodova.


NAPOMENA: Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente.

 

ISHODI UČENJA (nakon položenog predmeta izvanredni studenti će biti u stanju):

Ishodi učenjaMetode praćenja ostvarenosti ishoda učenja
Studenti će se osposobiti za analizu ekonomskih problema što će im pomoći u praksi pri donošenju poslovnih odluka, a poznavanje makroekonomskih mjera i instrumenata omogućit će valorizaciju ekonomske politike i procjenu utjecaja mjera ekonomske politike na poslovanje poduzeća.seminarski rad, pismeni ispit
Poznavanje makroekonomskih kategorija omogućuje kvalitetno ovladavanje mikroekonomskim zakonitostima kao bitnim elementima za izučavanje djelovanja poslovnih subjekata u tržišnoj privredi, odnosno kvalitetno novi pristup rješavanju organizacijskih, financijskih i marketinških problema poslovnih subjekata.seminarski rad, pismeni ispit
Stjecanjem ekonomskih znanja temeljem ovog kolegija odnosno njihovom nadogradnjom u daljnjem toku studija studenti odnosno diplomanti osposobljavaju se za vođenje poslovnih procesa u poslovnim subjektima.seminarski rad, pismeni ispit

 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh