FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2017/2018
semestar:
1. semestar

2017/2018

4ECTSa

Stručni

PITUP Sisak v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Engleski jezik 1 npp:46647

Engleski naziv

English Language 1

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
15sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

 • Primjena informacijske tehnologije u poslovanju.
  Utjecaj informacijske tehnologije na učinkovitost poduzeća. Poboljšanje komunikacije u poduzeću primjenom novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Automatizacija u različitim djelatnostima. Automatizacija uredskog poslovanja.
 • Englesko informatičko nazivlje.
  Dinamičnost razvoja informatičkog jezika. Tendencije u pojavi novih riječi i novih značenja na području informatičke znanosti i tehnologije. Tvorbene i stilističke osobitosti informatičkog žargona. Semantičke skupine unutar informatičkog nazivlja. Važniji informatički rječnici na engleskom jeziku. Korištenje jednojezičnog rječnika.
 • Elektroničko računalo: povijesni razvoj računala te njihova primjena.
  Pregled najznačajnijih faza u razvoju računala kroz povijest do današnjih dana. Razvoj osobnog računala. Tendencije u suvremenom razvoju informacijske tehnologije. Širenje raspona primjene računala vezane uz pojedine faze u razvoju računala. Vrste računala, glavni dijelovi računala, upravljanje računalom. Podjela suvremenih računala prema namjeni i njihova međusobna usporedba. Struktura računala: hardver i softver. Osnovni dijelovi hardvera i njihova namjena. Vanjski dijelovi te njihova podjela i namjena. Uobičajene radnje od kojih se sastoji upravljanje računalom.
 • Upotreba interneta u poslovanju.
  Internet. Upotreba engleskog jezika na internetu, kratice i akronimi. Povijesni razvoj interneta i njegova struktura. WWW. Primjena interneta kao izvora informacija. Web adrese i pretraživanje. Prednosti i nedostaci interneta. Osobitosti engleskog jezika na internetu. Pravila ponašanja na internetu. Oblici kompjutorskog kriminala i njegova prisutnost na internetu. Sigurnost podataka i njihova zaštita.
 • Sredstva komunikacije i komunikacijska globalizacija, mas mediji.
  Informacije i primjena tehnologije u komunikacijama. Razvoj komunikacijskih tehnologija. Suvremeni sustavi prijenosa informacija na daljinu. Elektronski mediji. Pozitivni i negativni utjecaji komunikacijske globalizacije na poslovnu sferu. Uloga i važnost engleskog jezika u komunikacijskoj globalizaciji.
 • Osnove pismenog i usmenog komuniciranja.
  Vrste pisama: osobna i poslovna pisma, glavni dijelovi pisma, vrste poslovnih pisama. Upoznavanje s osnovnim vrstama pisama: upit,ponuda, narudžba, opomena, reklamacija.
 • Pisanje životopisa.
  Životopis kao vrsta osobnih službenih dopisa. Tabelarni životopis, životopis u slobodnom obliku i europski oblik životopisa.
 • Interkulturalna komunikacija.
  Verbalna i neverbalna komunikacija. Činitelji prikladnosti poslovne verbalne komunikacije. Neverbalne poruke u poslovnom komuniciranju.
 • Nove tehnologije u poslovnom komuniciranju.
  Elektronička komunikacija u organizaciji. Elektronički uređaji za komunikaciju. Sinkrona i asinkrona komunikacija. Elektronička pošta, telefaks, Internetski servisi u poslovnom komuniciranju. Osobitosti telefaksa i elektronske pošte, internetskog servisa za komunikaciju te njihova međusobna usporedba. Prednosti i nedostaci svake od navedenih tehnologija. Stilske osobitosti elektronske pošte. Akronimi. Telefoniranje: tipična frazeologija.
 • Informatičko obrazovanje u zemljama engleskog govornog područja.
  Akademski stupnjevi u informatičkom obrazovanju. Zvanja i zanimanja na području informatike, opis poslova u pojedinim informatičkim zanimanjima, analiza oglasa za posao. Razina obrazovanja, certifikati.
 • Izražavanje matematičkih pojmova na engleskom jeziku
  Čitanje brojeva i brojevnih izraza u kontekstu, osnovne aritmetičke operacije, mjerne jedinice. Složeni brojevni izrazi. Interpretacija grafičkih prikaza koji uključuju brojevne izraze.
 • Pregled gramatičkih struktura u engleskom jeziku.
  Vrste riječi i njihova upotreba. Razlikovanje vrsta riječi te osnovni pojmovi vezani uz svaku vrstu riječi. Najčešće funkcije pojedinih vrsta riječi u rečenici te njihovi međusobni odnosi. Imenice, članovi, zamjenice, pridjevi. Vrste i uporaba imenica (posvojni genitiv, složene imenice), članova (određenog, neodređenog, te nultog člana), zamjenica, pridjeva (komparacija, složeni pridjevi) Glagoli i glagolska vremena u aktivu: sadašnjost i budućnost. Pregled glagolskih vremena u aktivu za izricanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Osobitosti tvorbe vremena i njihovi nazivi. Uporaba vremena u kontekstu. Glagoli i glagolska vremena u aktivu: prošlost. Pregled glagolskih vremena u aktivu za izricanje prošlosti. Osobitosti tvorbe vremena i njihovi nazivi. Uporaba vremena u kontekstu. Glagoli i glagolska vremena u pasivu. Pregled glagolskih vremena u pasivu. Tvorba pasiva i njegova usporedba s aktivom. Uporaba pasivnih glagolskih struktura u sadašnjosti, prošlosti i budućnosti.
 • Osnove poslovnog dopisivanja
  Vrste pisama: osobna i poslovna pisma, glavni dijelovi pisma, vrste poslovnih pisama. Upoznavanje s osnovnim vrstama pisama: upit, ponuda, narudžba, opomena, reklamacija.

Osnovna literatura

 • Izbor stručnih tekstova iz informatičkih i ekonomskih publikacija na engleskom jeziku.

Dopunska literatura

 • Emmerson, P. Business Grammar Builder. Macmillan, 2004.
 • Ashley, A. A Handbook of Commercial Correspondence. OUP, 2000.
 • Emmerson, P. Email English. Macmillan, 2004.
 • Oxford Business English Dictionary for Learners of English. OUP, 2005.
 • Bujas, Ž. Veliki englesko-hrvatski rječnik. Globus, 1999.
 • Bujas, Ž. Veliki hrvatsko-engleski rječnik. Globus, 1999.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Fara Višnja Predavanje 4 5 1
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 16:00 na Fakultetu
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 01.09.2020.
Opis: u 16:00 Zabok i Križevci (Online)
Prijava do: 29.08.2020. 23:59
Odjava do: 31.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 16:00 na Fakultetu
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59

Engleski jezik 1 - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
1. domaća zadaća 15
2. domaća zadaća15
1. kolokvij35
2. kolokvij35
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 40.0 45 +
2. kolokvij + 90.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dopuštena su 2 izostanka 6 Za 3-6 izostanka zadaje se nadoknada.
U slučaju više od 6 izostanaka obavezan je izlazak na pisani i usmeni ispit.
Javiti se nastavniku do zadnjeg dana 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na vježbama 0 Na svim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dopuštena su 2 izostanka. 3 Za 3-4 izostanka zadaje se nadoknada.
U slučaju više od 4 izostanka obavezan je izlazak na pisani i usmeni ispit.
Javiti se nastavniku do zadnjeg dana 3. međuispitnog razdoblja
Domaće zadaće 30 Ukupno se zadaju 2 zadaće koje zajedno nose 30 bodova. Obavezna izrada obje zadaće Javiti se nastavniku odmah nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do kraja trećeg tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Predati zadaće koje nisu obrađene. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
1. kolokvij 35 Pitanja uključuju sljedeće tipove zadataka: razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica.
2. kolokvij 35 Pitanja uključuju sljedeće tipove zadataka: razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica.


Napomene:

1. Za potpis iz kolegija studenti trebaju ispuniti sljedeće uvjete: redoviti dolasci na nastavu i obje domaće zadaće.

2. Za ostvarivanje upisa ocjene iz kolegija na temelju kontinuiranog praćenja studenti trebaju ispuniti sve uvjete za potpis (redoviti dolasci na nastavu i obje domaće zadaće) te na oba kolokvija postići pozitivnu ocjenu. Upute za zadaće i povratna informacija o izvršenim zadaćama objavljuju se u sustavu za e-učenje Moodle.

3. Studenti koji na temelju kontinuiranog praćenja ne ostvare ocjenu iz kolegija trebaju pristupiti cjelovitom završnom ispitu na bilo kojem roku, nakon što  ispune uvjete za potpis navedene u ovom modelu praćenja.

4. Ispit iz kolegija sastoji se od pisanog i usmenog dijela. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 50% bodova na pisanom ispitu. Na redovnom ispitnom roku, pisani ispit sastoji se od zadataka za provjeru vještina pisanja, čitanja i prevođenja. Ispitno gradivo obuhvaćeno je obveznom ispitnom literaturom te materijalima dostupnim u sustavu za e-učenje Moodle.

Engleski jezik 1 - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2017/2018

Ovaj dio modela praćenja odnosi se samo na izvanredne studente u Varaždinu.

Svi izvanredni studenti dužni su se u roku od 30 dana nakon početka izvođenja kolegija javiti predmetnom nastavniku i prijaviti u LMS Moodle.

Izvanredni studenti mogu odabrati jednu od dvije opcije:

1)      polaganje ispita na temelju kontinuiranog praćenja, uz sve elemente kontinuiranog praćenja (prisustvovanje na nastavi, domaće zadaće i kolokviji) koji vrijede za redovne studente;

2)      pristupanje cjelovitom završnom ispitu na bilo kojem roku, uz izrađen zadatak opisan u nastavku ovog modela praćenja.

 

PREDUVJET ZA IZLAZAK NA PISANI ISPIT (za studente koji se odluče za 2. opciju) – Pisani ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz obavezu predaje pisane zadaće. Zadaća se odnosi na 1) prijevod zadanog stručnog teksta na hrvatski jezik tematski vezanog uz program kolegija te 2) (sadržajnu, formalnu, leksičku ili gramatičku) analizu pisanog ili slušanog teksta na stranom jeziku.

U vezi izrade zadaće izvanredni studenti trebaju se obratiti nastavniku  najkasnije 30 dana prije prijave ispita iz kolegija. Zadaću (oba zadatka) studenti trebaju donijeti sa sobom na pisani ispit u ispisanom obliku.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Zadaća: 1. pisani zadatak 10
Zadaća: 1. pisani zadatak 10
Pisani ispit50
Usmeni ispit30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 40.0 45 +
2. kolokvij + 90.0 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. pisani zadatak 10 Prijevod zadanog stručnog teksta na hrvatski jezik

Svakom studentu zadaje se stručni članak iz recentne literature na stranom jeziku koji je tematski usko vezan uz jednu ili više tema obuhvaćenih programom kolegija. Duljina izvornog članka iznosi između 800 i 1000 riječi. Težina teksta u skladu je s razinom ciljne jezične kompetencije propisane programom kolegija.

Kriteriji ocjenjivanja prijevoda: Prijevod treba zadovoljiti terminološke i jezične točnosti. Nakon povratne informacije, radovi studentima mogu biti vraćeni na doradu.


2. pisani zadatak 10 Analiza pisanog teksta na stranom jeziku

Svakom studentu zadaje se stručni članak iz recentne literature na stranom jeziku koji je tematski usko vezan uz jednu ili više tema obuhvaćenih programom kolegija. Zadana tema drukčija je od one u prvom zadatku. Studenti u pisanom obliku trebaju individualno izraditi sažetu analizu teksta prema jednom ili više zadanih kriterija, koji obuhvaćaju: formalnu, leksičku, gramatičku, sadržajnu ili stilsku analizu elemenata koji se učestalo javljaju u jeziku struke. Ovisno o zadatku, studenti analizu izrađuju na hrvatskom ili stranom jeziku. Vrsta i složenost zadatka u skladu je s razinom ciljne jezične kompetencije propisane programom kolegija.

Kriteriji ocjenjivanja pisane analize su: jasno i precizno povezivanje praktičnih jezičnih primjera s teorijom (jezičnim pravilima, organizacijom leksika, konvencijama pisane komunikacije itd.) objašnjenom i obrađenom u nastavnim materijalima.
Ispit 80 Ispit iz kolegija sastoji se od pisanog i usmenog ispita. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 50% bodova na pisanom ispitu. Na ispitnom roku, pisani ispit sastoji se od zadataka za provjeru vještina pisanja, vještine čitanja i prevođenja.

Ispitno gradivo obuhvaćeno je obveznom ispitnom literaturom, te materijalima dostupnim u sustavu za e-učenje Moodle.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh