FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2016/2017
semestar:
2. semestar

2016/2017

4ECTSa

Stručni

PITUP Sisak v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Ured i uredsko poslovanje npp:46652

Engleski naziv

Office and Office Management

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati

Sadržaj predavanja

 • Uvodno predavanje
  Upoznavanje studenata s načinom izvođenja nastave, sadržajem predavanja, načinom praćenja rada studenata tijekom cijelog semestra te načinom polaganja ispita.
 • Definicija ureda i uredskog poslovanja
  Definicija pojma ured i uredsko poslovanje. Ciljevi uredskog poslovanja. Važnost ureda i uredskog poslovanja u poduzeću. Proces automatizacije uredskog poslovanja. Razvoj ureda kroz povijest. Analiza postojećeg stanja – kompetencije ljudi, računalna oprema, organizacija rada.
 • Funkcije, načela, značaj i preduvjeti uredskog poslovanja
  Uredske aktivnosti i vrste poslova, domena uredskog poslovanja. Načela uredskog poslovanja. Funkcije uredskog poslovanja. Uredski poslovi – ljudi, znanja, organizacijski i tehnološki okvir. Preduvjeti automatizacije uredskog poslovanja. Vrednovanje ureda.
 • Norme i standardi u ergonomiji i ergonomija radne okoline
  Definicija ergonomije. Domena ergonomije. Vrste ergonomije. Povijest razvoja ergonomije. International Ergonomic Association (IEA). Standardi vezani uz ergonomiju. ISO, MPR, SWEDAC, TCO, IEC, CEN, CIE, VESA. Hrvatska i norme u ergonomiji. Ergonomija radne okoline. Osnovni principi ergonomije u uredu. Ergonomski uređen ured. Ergonomija računalne i programske opreme. Bolesti koje uzrokuje rad u uredu, RSI, CTS, CTD.
 • Modeli, tipovi i vrste ureda
  Definicija modela. Različiti modeli ureda. Tipovi ureda. Rutinski i nerutinski ured. Perspektive ureda: analitička i interpretativna perspektiva. Vrste ureda.
 • Komuniciranje u digitalnom, virtualnom i mobilnom uredu
  Dokumenti u uredu. Vrste dokumenata. Kreiranje uredskih dokumenata. Obrada uredskih dokumenata. Distribucija uredskih dokumenata. Računalom podržano uredsko komuniciranje i poslovanje. Karakteristike digitalnog ureda. Virtualna organizacija, virtualni ured, virtualni timovi. Mobilno poslovanje i mobilni ured.
 • Arhiviranje i zaštita uredskih dokumenata
  Arhivski sustav, elementi arhivskog sustava, ciljevi arhiviranja uredskih dokumenata. Vrste arhiviranja, njihove prednosti i nedostaci. Zakonska regulativa arhiviranja uredskih dokumenata. Preventivne mjere zaštite ISa. Fizička zaštita IS-a. Elektronička zaštita IS-a. Razine sigurnosti i zaštite IS-a.
 • Postupci informatizacije različitih sustava uredskog poslovanja
  Informacijski sustavi u uredskom poslovanju. Vrste uredskog IS-a. Elementi uredskog IS-a. Način funkcioniranja i obilježja uredskog IS-a. Epohe razvoja uredskog IS-a. Uredsko poslovanje u upravnim tijelima. Primjena uredskog IS-a u različitim djelatnostima. Integracija uredskog poslovanja. Zakonska regulativa u području uredskog poslovanja.
 • Telekomunikacijski sustav i telematički servisi
  Definicija pojma telematike, telematičkog sustava i telematičkih servisa. Informacijska i telekomunikacijska revolucija. Razvoj telefonskog prijenosa. Podjela telekomunikacijskih sustava: smjer kretanja signala, sudionici u komunikaciji, vrste informacije, oblik komuniciranja. Vrste telematičkih servisa. Multimedija u uredu, buduće multimedijske usluge i aplikacije.
 • Primjena Interneta, fiksne i radio mobilne telefonije u uredu
  Ured bez papira. Internet u uredu. Fiksna telefonija u uredu. Mobilna telefonija u uredu. Pregled radiomobilnih sustava. Ured budućnosti.

Sadržaj seminara/vježbi

 • PowerPoint
  Načini izrade prezentacije u MS PowerPointu. Stvaranje prezentacije pomoću opcije New blank presentation. Stvaranje prezentacije pomoću opcije New from template. Stvaranje prezentacije pomoću opcije New from Auto Content wizard. Pregledi u PowerPointu. Kretanje po prezentaciji u Slide showu. Stvaranje novih slideova, duplikata slideova. Umetanje slideova iz postojećih prezentacija. Stvarenje i umetanje slideova na temelju wordovog dokumenta. Načini promjene korištenih boja na prezentaciji, format Placeholder. Podešavanje opcije Master: Slide Master, Handout Master, Notes Master. Dvije osnovne vrste slideova u Masteru, dijelovi naslovnog slidea u masteru i njihovo uređivanje, dijelovi drugog slidea u Masteru i njihovo uređivanje. Umetanje Sumarry slidea. Umetanje akcijskih tipaka na slideove i definiranje njihovih postavki. Dodavanje i uređivanje različitih vrsta animacija. Animacija teksta, animacija slike, animacija dijagrama, animacija filma. Automatizacija izvođenja prezentacije. Dodjeljivanje vremena trajanja slidea: manualno i automatski. Opcija Set up show: način izvođenja prezentacije, poštivanje animacija i dodijeljenog zvuka, odabir slideova za prezentiranje, način izvođenja prezentacije. Mogućnost korištenja multiplog monitora.
 • Access-tablice
  Teorijski uvod u pojam baze podataka i sustav za upravljanje bazom podataka-Access. Otvaranje nove baze u Accessu. Stvaranje tablice u Accessu pomoću Wizarda i opcije entering data (usporedba s Excelom). Dodavanje novih zapisa u tablicu, kretanje po tablici. Stvaranje tablice pomoću konstrukcijskog pregleda. Karakteristike različitih vrsta podataka: Memo, Text, Number, AutoNumber, Date/Time, Yes/No, OLE Object, Hyperlink, Lookup Wizard. Definiranje različitih postavki polja tablica. Definiranje formata unosa određene vrijednosti u definirano polje, određivanje načina ispisa unesene vrijednosti, definiranje ispisa naziva polja/stupca, Postavljanje pretpostavljane vrijednosti ćelije u određenom polju, definiranje pravila koje se moraju poštivati prilikom unosa podataka u određeno polje, postavljanje poruke o pogrešci. (Ne)Dozvoljavanje unošenja zero vrijednosti, indeksiranje polja. Vrste pregleda tablica. Sortiranje podataka, korištenje filtra.
 • Access-upiti
  Svrha izrade upita: sortiranje podataka, selekcija podataka, kombiniranje podataka i generiranje novih podataka na temelju postojećih. Načini izrade upita. Stvaranje novog upita u konstrukcijskom pregledu. Odabir izvoda, definiranje ključeva izvora, povezivanje izvora, opcija Join Properties. Jednostavni i složeni upiti. Sortiranje podataka pomoću polja Sort, selekcija podataka pomoću polja Criteria i Or. Definiranje uvjeta u polju Criteria za različite tipove podataka. Stvaranje Parametarskog upita, definiranje ograničenja za parametre i upisivanje parametara. Spajanje dva i više polja u upitu. Opcija Totals i njegove funkcije za zbrajanje, prebrojavanje, minimalnu i maksimalnu vrijednost, standardnu devijaciju i varijancu, grupiranje podataka, posljednja i prva unesena vrijednost. Stvaranje i korištenje Crosstab upita.
 • Access-maske
  Stvaranje maske pomoću konstrukcijskog pregleda. Korištenje dodatnih prozora u maski: Properties, Field List, Toolbox. Dodjeljivanje izvora maski. Stvaranje novih objekata na maski. Prenošenje objekata iz izvora na površinu maske. Definiranje različitih postavki objekata maske. Umetanje, brisanje i promjena podataka u tablici pomoću maske u Form viewu. Pretvaranje jedne vrste objekta u drugu. Definiranje i postavke objekta: Text box, List box i Combo box. Povezivanje na polje tablice ili upita koje nije izvor maske. Stvaranje podmaske. Umetanje podmaske u glavnu masku. Povezivanje podmaske s glavnom maskom. Korištenje single i continuos maske.
 • Access-izvještaji
  Stvaranje izvještaja u konstrukcijskom pregledu. Vrste Headera i Footera koji se koriste u izvještaju. Definiranje izvora izvještaja. Sortiranje i grupiranje podataka u izvještaju. Ispisivanje rednog broja, broja stranica i vrijednosti rezultata nekih operacija (sumiranja, vrijednosti polja, prebrojavanja) pomoću Expression Buildera.
 • Access-makro naredbe
  Stvaranje makro naredbe: događaj, akcija, argumenti akcije, uvjeti. Korištenje, značenje, parametri i objašnjenja najčešće korištenih akcija u makro naredbama. Autoexec makronaredba.
 • Infopath
  Uvod u Infopath. Stvaranje obrazaca: novi obrazac, prema predlošku i editiranje postojećeg obrasca. Izgled, kontrola, izvor, pregledi i publiciranje obrazaca. Popunjavanje obrazaca i njihova diseminacija. Povezivanje Infopatha s ostalim alatima MS Office sustava.
 • Sustav za upravljanje dokumentima - InDMS i InQMS(
  Uvod u InDMS. Osnove rada. Skeniranje dokumenata, preuzimanje i pohrana dokumenata. Indeksiranje i dohvat dokumenata. Definiranje pristupa dokumentima i zaštita dokumenata. Uvod u sustav za upravljanje znanjem i dokumentima ISO sustava – InQMS.

Osnovna literatura

 • Burton, S.; Shelton, N. Procedures for the Automated Office. 6th Edition, Pearson, Prentice Hall, 2005.
 • V. Srića, A. Kliment, B. Knežević, Uredsko poslovanje – strategija i koncepti automatizacije ureda, SinergijA, nakladništvo d.o.o., Zagreb, 2003.

Dopunska literatura

 • M. E. Oliverio, W. R. Pasewark, B. R. White: The Office: Procedures and Technology, South-Western Educational Pub, 2006.
 • A. J. Sellen, R. H. R. Harper: The Myth of the Paperless Office, The MIT Press, 2003
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kirinić Valentina Laboratorijske vježbe 1 1 2
Laboratorijske vježbe 7 2 2
Sabati Zvonimir Predavanje 3 5 1
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 09.09.2020.
Opis: u 16:00 Križevci, Sisak, Zabok (Online)
Prijava do: 06.09.2020. 23:59
Odjava do: 08.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59

Ured i uredsko poslovanje - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi - predavanje i laboratorijske vježbe5
Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi45
Radionice25
Provjera znanja 25
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Ukoliko student ne prikupi preko sustava bodovanja minimalno 50 bodova, izlazi na klasičan pisani i usmeni ispit.

Student koji nije zadovoljan ocjenom stečenom temeljem prikupljenih bodova,  neprihvaćanjem ponuđene ocjene brišu mu se svi bodovi te izlazi na klasičan pisani i usmeni ispit.


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 2 0 Na svim predavanjima se evidnetira prisustvovanje. Za prikupljanje 2 boda potrebno je biti zabilježen na min 50% evidencijskih lista. 0 Svaki opravdani izostanak student je dužan pisano opravdati predmetnom nastavniku u roku od tjedan dana.
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 3 0 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljen je 1 izostanak. 0 Svaki opravdani izostanak student je dužan pisano opravdati predmetnom nastavniku u roku od tjedan dana.
Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi 45 15 Nakon obrađenih pojedinih cjelina na laboratorijskim vježbama student samostalno izrađuje zadatak. 15 Nema nadokande.
Radionice 25 5 Održat će se ukupno 5 radionica. Za svaku radionicu svaki student može dobiti maksimalno 5 boda. 5 Nema nadokande.
Provjera znanja 25 5 Klasična pisana provjera. Student dobiva ispit koji nosi 40 bodova. Student odabire sam pitanja na koja će odgovarati da bi prikupio 25 potrebna boda. Ova provjera znanja održava se na zadnjim predavanjima. 5 Nema nadokande.


Uvjet za dobivanje potpisa je prikupljenih 25 boda prema strukturi opisanoj u tablici Opis elemenata praćenja.

Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u zadaćama, provjerama i praktičnim zadacima je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata.

Ured i uredsko poslovanje - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2016/2017

Izvanredni studenti su obavezni se javiti na konzultacije predmetnom nastavniku na početku semestra izvođenja kolegija (najkasnije u roku od 21 dan). Studenti koji se ne jave predmetnom nastavniku u primjerenom vremenu ne mogu pristupiti ispitu u određenoj akademskoj godini.

                                                                                                        

Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od dva ponuđena  modela praćenja:

 1. Model A (obavezna predavanja, laboratorijske vježbe, radionice, provjera znanja)  – sva predavanja i vježbe su obavezni, te se praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovite studente. Bodovna skala ocjena je ista kao i za redovite studente, te su izvanredni studenti obavezni sudjelovati u svim elementima praćenja redovitih studenata. Vidi model praćenja za redovite studente. 
 2. Model B (pisani i usmeni ispit) –  studenti koji se odluče za ovaj model izlaze na pisani i usmeni ispit. Uvjet za pristupanje pisanom ispitu je (1) izrada seminarskog rada i (2) pristupanje provjeri iz MS Accessa.  Elementi praćenja i broj bodova za ovaj model opisani su u sljedećoj tablici. 

Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi - predavanje i laboratorijske vježbe5
Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi45
Radionice25
Provjera znanja 25
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Seminarski rad20
Provjera iz MS Accessa20
Pisani ispit 40
Usmeni ispit 20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminarski rad 10 Izrada seminarskog rada sastoji se od sljedećih dijelova: (1) izrade pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu (teorijske osnove i izrada praktičnog primjera) i (2) izrade prezentacije na odabranu temu. Studenti temu seminarskog rada odabiru u dogovoru s predmetnim nastavnikom najkasnije 21 dan od početka izvođenja nastave, a izrađen seminar (tekst i prezentaciju) predaju na sustav za e-učenje najkasnije do zadnjeg dana održavanja nastave (u semestru u kojem se izvodi kolegij – prema akademskom kalendaru za tekuću godinu).
Seminarski rad mora obuhvaćati teorijski dio i praktični dio kojim se prezentira odabrana tema. U izradi seminarskog rada student treba konzultirati Predložak za izradu završnog rada na preddiplomskom studiju na FOI kao i Pravilnik o izradi završnog rada na preddiplomskom studiju na FOI. Seminarski rad mora sadržavati minimalno 20 stranica (ne uključujući naslovnice, Sadržaj i Literaturu).
Prezentacija mora sadržavati minimalno 15 slajdova te biti u potpunosti automatizirana.
Provjera iz MS Accessa 10 Kako bi student mogao pristupiti pisanom dijelu ispita iz provjere iz MS Accessa mora prikupiti minimalno 7 boda. Materijali za pripremu provjere iz MS Accessa objavljeni su na sustavu za e-učenje u obliku video materijala i teorijskih uputa. Provjera iz MS Accessa obavlja se pristupanjem online testovima. Svakom online testu student može pristupiti maksimalno 2 puta. Ukupan broj prikupljenih bodova je suma bodova iz pristupa testu u kojem je student prikupio više bodova. Student mora provjeru iz MS Accessa obaviti najkasnije 5 dana prije izlaska na pisani dio ispita i o tome je dužan obavijestiti predmetnog nastavnika (doc.dr.sc. Renata Mekovec).
Pisani ispit 20 Na pisanom dijelu ispita provjerava se poznavanje i razumijevanje tema koje su obrađene na predavanju. Važna napomena: za dobivanje pozitivne ocjene iz pisanog dijela ispita student mora ostvariti minimalno 20 bodova.
Usmeni ispit Usmeni dio ispita - pitanja vezana uz teme obrađene na predavanju. Student koji ostvari pozitivnu ocjenu na pisanom ispitu pristupa usmenom ispitu na kojem se može korigirati ocjena pisanog ispita (na više/niže), shodno znanju studenta.


Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u zadaćama, provjerama i praktičnim zadacima je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh