FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2018/2019
semestar:
3. semestar

2018/2019

5ECTSa

Stručni

PITUP Sisak v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
3. semestar
2. nastavna godina

Marketing npp:50945

Engleski naziv

Marketing

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

 • Pojam i definicija marketinga
  Pojmovno određenje marketinga. Tržište i kategorije tržišta. Ponuda vrijednosti. Potražnja vrijednosti. Ishodišta marketinga u ekonomskoj teoriji. Upravljanje marketingom. Mogućnosti nastupa poduzeća i organizacija i institucija na tržištu. Koncepcije marketinga. Proizvodna koncepcija. Koncepcija proizvoda. Prodajna koncepcija. Marketinška koncepcija.
 • Okruženje marketinga
  Eksterno okruženje. Makrookruženje marketinga. Ekonomske snage. Konkurencija. Gospodarsko – politički utjecaji u marketingu. Mikrookruženje marketinga. Tržište. Dobavljači. Interno okruženje. Praćenje i analiza okruženja. Odgovori na promjene u okruženju.
 • Izazovi marketinga
  Tržištem vođeno poduzeće. Benchmarking. Marketing vrijednosti i odnosa suradnje. Marketing vrijednosti. Marketing odnosa i suradnje. Mogućnosti primjene interneta u marketingu. Marketing dodanih vrijednosti. Image i predodžba. Ciljevi i struktura imagea Etika u marketingu. Izvorišta etike. Poslovna etika i etika u marketingu.
 • Planiranje u marketingu
  Planiranje marketinških aktivnosti. Marketinški upravljački proces. Analiza situacije. Utvrđivanje ciljeva. Izbor ciljne skupine. Oblikovanje strategija marketinškog miksa. Plan kao pisani dokument. Provedba plana. Kontrola ostvarenja. Marketinška strategija.
 • Istraživanje tržišta
  Proces istraživanja tržišta. Vrste istraživanja. Vrte i izvori podataka. Metode i načini ispitivanja. Uzorci i uzorkovanje. Analiza podataka i interpretacija rezultata. Izrada izvještaja. Marketing informacijski sustavi. Osnove postavke informacijskih sustava u marketingu. Marketinški informacijski sustavi. Evolucija informacijskih sustava. Transakcijski informacijski sustavi. Marketinški izvještajni sustavi. Marketinški sustavi podrške odlučivanju. Ekspertni sustavi.
 • Segmentacija, pozicioniranje i predviđanje
  Proces segmentacije. Pristupi segmentacije tržišta. Zemljopisna segmentacija. Demografska segmentacija. Psihografska segmentacija. Segmentacija na osnovi ponašanja. Segmentacija poslovnog tržišta. Pozicioniranje i predviđanje. Određivanje ciljnog tržišta i konkurenata. Strategije pozicioniranja. Mjerenje i predviđanje tržišnih prilika. Definiranje potencijala tržišta. Mjerenje potražnje na tržištu. Procjena buduće potražnje. Analiza vremenskih serija.
 • Ponašanje potrošača
  Čimbenici ponašanja potrošača. Društveni čimbenici. Psihološki čimbenici. Proces donošenja odluka o kupnji. Tržište poslovne potrošnje i ponašanje u kupnji. Vrste tržišta. Tržište proizvođača. Posrednika. Izvedenost potražnje. Neelastičnost potražnje. Utjecaj zadovoljstva na lojalnost klijenata i profit tvrtke. Istraživanje vrijednosti za klijente. Definiranje zadovoljstva klijenata. Ispitivanje klijenata o njihovom zadovoljstvu.
 • Tržište poslovne potrošnje
  Vrste poslovnog tržišta. Tržište proizvođača. Tržište posrednika. Tržište vladinih agencija. Obilježja poslovnog tržišta. Izvedenost potražnje. Upravljanje lancem nabave. Specifičnosti procesa kupnje poslovnog kupca. Teorijski okviri ponašanja poslovnog kupca. Čimbenici okružja. Čimbenici organizacijskog kupca. Donošenje odluka o kupnji na poslovnom tržištu. Faze u procesu donošenja odluke o kupnji.
 • Marketing element - Proizvod
  Tržišna svojstva proizvoda. Razvoj novog proizvoda. Marketinški program za lansiranje novog proizvoda na tržište. Praćenje tržišnog razvoja proizvoda. Komercijalizacija proizvoda. Proces prihvaćanja i difuzije proizvoda. Životni ciklus proizvoda. Marka proizvoda. Odluke o markama. Proširenje imena marke. Pozicioniranje proizvoda.
 • Marketing element - Prodaja i distribucija(
  Prodaja. Strategijska prodaja. Kontrola prodajnog poslovanja. Kontrola godišnjeg plana. Kontrola profitabilnosti i uspješnosti. Strateška kontrola. Psihologija prodaje. Psihologija u procesima istraživanja tržišta prodaje. Distribucijski kanali. Vrste distribucijskih kanala. Vrste i oblici trgovine. Trgovina na malo i na veliko.
 • Marketing element - Cijena
  Determinante u procesu određivanja cijena. Determinante unutar i izvan poduzeća. Pristupi određivanju cijena. Opća ekonomska teorija. Marketinška teorija. Financijska teorija. Strateški ciljevi određivanja cijena. Politike određivanja cijena. Određivanje cijena za nove proizvode. Psihološko određivanje cijena. Promotivno određivanje cijena. Metode određivanja cijena. Troškovno orijentirane metode. Tržišno orijentirane metode. Iniciranje i reagiranje na promjene cijena.
 • Marketing element – Promocija
  Marketinška komunikacija. Ciljevi komunikacije. Komunikacijski proces. Komunikacija u funkciji promocije. Upravljanje promocijom. Proces upravljanja promocijom. Promotivni miks. Oglašavanje. Funkcije oglašavanja. Vrste oglašavanja. Proces oglašavanja. Publicitet i odnosi s javnošću. Unapređenje prodaje. Osobna prodaja. Direktni marketing.
 • Organizacija marketinga
  Razvoj organizacije marketinga. Sustavi poslovne organizacije i organizacije marketinga. Razina organizacije marketinga u poslovnom sustavu. Oblici organizacije. Djelotvornost organizacije marketinga. Ljudski potencijali u Marketingu. Marketing usluga. Definiranje i klasifikacija usluga. Specifična obilježja usluga. Specifičnosti tržišta usluga. Specifičnosti elemenata marketinškog miksa. Kvaliteta usluge.
 • Institucijski marketing
  Sudionici i motivi razmjene na poslovnim tržištima. Značajke upravljanja marketingom na poslovnim tržištima. Osebujnost istraživanja poslovnih tržišta. Mogućnosti i ograničenja marketinškog miksa na poslovnim tržištima. Primjena marketinga u ostvarenju misija neprofitnih institucija. Tržišta vladinih nabava i marketing. Glavni utjecaji i razina odlučivanja vlade kao kupca. Lobiranje
 • Međunarodni marketing
  Domaći i međunarodni marketing. Globalna strategija naspram lokalne. Okruženje međunarodnog marketinga. Sustav međunarodne trgovine. Faktori koji potiču međunarodnu trgovinu. Konkurentnost na svjetskom tržištu. Ekonomsko okruženje. Odluke o nastupu u inozemstvu. Istraživanje prilika i stranih tržišta. Međunarodna poduzeća. Strategija ulaska na strana tržišta. Unutarnje varijable. Odluke o marketinškom programu.

Osnovna literatura

 • Vranešević, T.; Vignali, C.; Vrontis, D. Upravljanje strateškim marketingom. Accent, Zagreb, 2004.

Dopunska literatura

 • Skupina autora, Marketing (urednici: J. Previšić, S. Bratko). Sinergija, Zagreb, 2001.
 • Kotler, P. Upravljanje marketingom. Informator, Zagreb, 2000.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Gregurec Iva Predavanje 6 5 1
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 16:00, online
Prijava do: 05.07.2020. 23:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59

Marketing - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2018/2019

VRSTA NASTAVE: predavanja i seminari (satnica 60 sati, 2+2)

 

IME I PREZIME NASTAVNIKA:         

izv. prof. dr. sc. Damir Dobrinić              (e-mail: ddobrinic@foi.hr)

doc. dr. sc. Iva Gregurec                        (e-mail: iva.gregurec@foi.hr)

 

CILJ:

Cilj kolegija je stjecanje osnovnih znanja, kako teoretskih tako i praktičnih, iz područja marketinga. U kolegiju će se posebno obratiti pozornost na marketing informacijskih sustava i njihovo projektiranje. Studente će se kroz nastavu nastojati osposobiti da samostalno pristupe i rješavaju probleme u gospodarstvenoj i društvenoj praksi nakon završetka studija.

 

 

Za redovne studente:

 

NAČIN RADA:

Aktivnosti studenata bit će praćene i evaluirane te će biti dio ukupnog uspjeha na kolegiju „Marketing”. Pohađanjem nastave, kontinuiranim radom i zalaganjem na nastavi studenti tijekom semestra stječu određeni broj bodova koji predstavljaju njihov ukupni rezultat, temeljem kojeg će se odlučivati o konačnoj ocjeni koja se upisuje u indeks studenta.

 

Od studenata se očekuje: Prisustvovanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima i seminarima.

 

POLAGANJE ISPITA U PREDROKU:

Studenti koji redovito pohađaju predavanja, seminarsku nastavu, aktivno sudjeluju na nastavi te izrađuju domaće zadaće mogu položiti ispit putem prikupljenih bodova za svaku od navedenih aktivnosti. Jedna od tih aktivnosti su i kolokviji.

 

Uvjet za pristupanje I. kolokviju je redoviti dolazak/sudjelovanje u seminarskoj nastavi i predavanjima. Uvjet za pristupanje II. kolokviju je redovito pohađanje nastavnih aktivnosti (potrebno je imati minimalno 9 dolazaka na predavanja te je dopušteno izostati svega tri (3) puta sa seminara, znači potrebno je ostvariti 10 dolazaka na seminare) te minimalno ostvarenih 15 bodova iz I. kolokvija. Uvjet za prolaznu ocjenu na predroku je minimalno ostvarenih 30 bodova iz oba kolokvija, od maksimalno mogućih 60 bodova.

 

Studentima koji su uspješno riješili oba kolokvija (tj. ostvarili minimalno 30 bodova iz oba kolokvija) i aktivno sudjelovali na najmanje 9 predavanja i 10 seminara te prikupili minimalno 50 bodova, putem kontinuiranog praćenja će biti ponuđena ocjena iz kolegija prema navedenoj bodovnoj skali. 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje na nastavi8
Aktivno sudjelovanje na nastavi12
Domaća zadaća I.10
Domaća zadaća II.10
Kolokvij I.30
Kolokvij II.30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomena: Uvjet za prolaznu ocjenu (bez obzira na ostvarene bodove iz „ostalih aktivnosti“) je minimalno ostvareno 30 bodova iz pismenog ispita, od maksimalno mogućih 60 bodova.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij I. + 100.0 35 +
Kolokvij II: + 100.0 35 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 4 0 Na predavanjima se svaki puta provjera prisustvovanje studenata. Dozvoljeno je maksimalno 4 izostanaka sa predavanja (minimalno 9 dolazaka) kako bi student/ica ostvario/la pravo na potpis. 4 izostanka Nema nadoknade
Prisustvovanje na seminarima 4 0 Na svim seminarima se provjera prisustvovanje studenata. Dozvoljena su maksimalno 3 izostanka sa seminara (minimalno 10 dolazaka) kako bi student/ica ostvario/la pravo na potpis. 3 izostanka Nema nadoknade
Aktivnost na predavanjima 6 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima ili rješavati probleme (aktivno prisustvovanje!). Nema nadoknade
Aktivnost na seminarima 6 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, davati vlastite primjere i rješenja za pojedine dijelove gradiva (aktivno prisustvovanje!). Nema nadoknade
Domaće zadaće (seminari, prezentacije) 20 0 Studenti sami, u grupi do 5, trebaju smisliti proizvod/uslugu i za isti napraviti marketinški plan (odnosi se na zadaću I.). Za isti plan je potrebno napraviti prezentaciju koju svi članovi grupe trebaju prezentirati pred ostalim grupama (zadaća II.). Za sve redovne studente obavezna je izrada i prezentacija marketinškog plana, tj. obavezno je obaviti obje zadaće. Nepredane zadaće Nema nadoknade
1. kolokvij 30 0 Teoretska pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Potrebno ih je objasniti na primjerima!
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
15 bodova iz kolokvija Nema nadoknade
2. kolokvij 30 0 Teoretska pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Potrebno ih je objasniti na primjerima!
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost!
15 bodova iz kolokvija Nema nadoknade


LITERATURA:

 Obavezna:

 1. Dobrinić, D., Gregurec, I.: Integrirani marketing, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2016. 
 2. Dobrinić, D.: Osnove marketinga, Redak, Split, 2010.

Dopunska:

 1. Dobrinić, D. et al.: Inovativni marketing, Tiva, Varaždin, 2008.
 2. Dobrinić, D. et al.: Izravni marketing, Tiva, Varaždin, 2005.
 3. Vranešević, T. et al.: Upravljanje strateškim marketingom, Accent, Zagreb, 2004.

Marketing - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2018/2019

OBVEZA PREDAVAČA:

Minimalno FOI 2 razina e-učenja (predmetni nastavnik ima razvijenu FOI 2 prema FOI 3 razini primjene e-učenja – svi nastavni materijali organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni na LMS sustavu; razrađen forum; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; samoprovjere/provjere znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; predavanje i ocjenjivanje svih studentskih radova, testova putem LMS-a, pojmovnik…)  

 

NAČIN RADA (Bodovanje i praćenje rada izvanrednih studenata):

Izvanredni studenti mogu pristupiti ispitu na bilo kojem roku, uz ispunjavanje svih zadanih uvjeta ili ako žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje tada za njih vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente (prisustvovanje na nastavi, izrada i prezentacija seminara).

 

PISMENI ISPITPismeni ispit provodi se na ispitnim rokovima uz prethodno predani esej. Pismeni ispit se sastoji od 6 esejskih pitanja. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.

 

PREDUVJET ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT – KRATKI OPIS AKTIVNOSTI:

Esej na zadanu ili izabranu temu

Student u eseju (teme se nalaze na Moodle-u) obrađuje odabranu temu ili zastupa određenu ideju, tvrdnju ili koncept koju objašnjava argumentima koji je podržavaju uz obavezno korištenje primjera iz prakse. Student treba pisati o onome što je zadano kao tema, treba upotrijebiti jasno oblikovane argumente unutar teme. U eseju student treba pokazati dobro poznavanje teme o kojoj piše, poznavanje gradiva obrađenog u okviru kolegija te treba pokazati da isto zna koristiti u zastupanju svog stava. Student treba pratiti i vrednovati ekonomske analize publicirane u medijima (novine, internet izvori) te pisati akademskim stilom, pridržavajući se okvira broja riječi (sveukupno maksimalno 40.000 znakova, s prazninama). Esej je potrebno prenijeti (uploadati) na Moodle, na za to predviđeno mjesto, najkasnije dva tjedna prije ispitnog roka.

 

Kriteriji ocjenjivanja eseja su: jasno i nedvosmisleno povezivanje teorije i praktičnog primjera široko i relevantno poznavanje teme, logična struktura eseja, poznavanje i korištenje pojmova važnih za temu, korištenje akademskog stila, uvjerljivost zaključka. 

 

NAPOMENA: Upute za pisanje eseja, seminarskog i diplomskog rada nalaze se na Moodle-u te Vas molimo da ih se pridržavate. U suprotnom nećete moći pristupiti ispitnom roku sve dok esej ne zadovolji navedene kriterije.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Izrada eseja 20
Pismeni ispit60
Usmeni ispit20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomena: Uvjet za prolaznu ocjenu (bez obzira na ostvarene bodove iz „ostalih aktivnosti“) je minimalno ostvareno 30 bodova iz pismenog ispita, od maksimalno mogućih 60 bodova.


Student koji je prikupio dovoljan broj bodova za prolaznu ocjenu, ali nije zadovoljan s ponuđenom ocjenom može zatražiti, od nastavnika, da odgovara usmeno za višu ocjenu. Student ovu mogućnost može iskoristiti isključivo kada bude dogovoren termin za upis ocjena, a ukoliko opet nije zadovoljan ponuđenom ocjenom može pristupiti idućem ispitnom roku.

ISHODI UČENJA (nakon položenog predmeta izvanredni studenti će biti u stanju):

Ishodi učenja

Metode praćenja ostvarenosti ishoda učenja

prepoznati važnost marketinga u poduzeću

rješavanje poslovnih slučajeva, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

povezati osnovne marketinške pojmove s praksom

rješavanje poslovnih slučajeva, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

primijeniti osnovne marketinške alate u svrhu poboljšanja poslovanja poduzeća

rješavanje poslovnih slučajeva, esej

usporediti tržišta krajnje potrošnje s tržištem poslovne potrošnje

rješavanje poslovnih slučajeva, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

procijeniti važnost pojedinog elementa marketinškog miksa (proizvod/usluga, prodaja/distribucija, cijena, promocija)

rješavanje poslovnih slučajeva, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

izraditi marketinški plan poduzeća sa svim mu pripadajućim elementima

rješavanje poslovnih slučajeva, esej

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh