FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2018/2019
semestar:
4. semestar

2018/2019

4ECTSa

Stručni

PITUP Sisak v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
4. semestar
2. nastavna godina

Logistika npp:50953

Engleski naziv

Logistics

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Cilj kolegija je omogućiti studentima usvajanje teorijskih i praktičnih znanja o logistici, razumijevanje potrebe upravljanja i planiranja distribucije robe na principima integracije i koordinacije te stjecanje analitičkih i menadžerskih vještina neophodnih za primjenu stečenih znanja u poslovnom okruženju.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

 • Temelji poslovne logistike
  Pojam i uzroci pojave poslovne logistike kao koncepcije upravljanja. Promjene u pristupu upravljanju u poduzeću – integralno upravljanje resursima.
 • Strateška važnost logistike za poduzeće
  Sustavna postavka – osnovica logističke koncepcije. Logistička koncepcija upravljanja fizičkom distribucijom i informacijama, logistički ciljevi, upravljanje ukupnim troškovima.
 • Logistički sustavi
  Organizacija logističkog sustava u poduzeću. Logističke funkcije, organizacija odvijanja logističkih procesa i optimalizacija tijeka i zaliha robe.
 • Logistika unutar poslovnih funkcija
  Sadržaj logistike nabave. Sadržaj logistike proizvodnje. Sadržaj logistike distribucije. Sadržaj logistike skladišta.
 • Obilježja logističke koncepcije
  Način promatranja logističkih problema. Logističke odluke. Logistički modeli. Ukupni troškovi i troškovni konflikti u logističkom sustavu. Logistička usluga. Usluga isporuke i usluga opskrbe. Komponente logističke usluge („servisne komponente“). Učinkovitost logističkog sustava. Korisnost logističke koncepcije i zapreke za njezino provođenje.
 • Odnos logistike i drugih funkcija u poduzeću
  Logistika i marketing. Marketinška logistika. Usluga isporuke i instrumenti marketinškog spleta. Logistika i proizvodnja. Organizacijski tipovi proizvodnje i logistika proizvodnje. Logistika i nabava.
 • Logistički podsustavi poduzeća
  Provođenje cjelovitog logističkog koncepta. Izvršavanje narudžbe. Sustav izvršavanja narudžbi. Informacije o narudžbi. Funkcije izvršavanja narudžbe. Zadaće izvršavanja narudžbe. Oblici obrade narudžbe.
 • Držanje zaliha
  Pojam držanja zaliha. Funkcije držanja zaliha i vrste zaliha. Sastavni dijelovi razine zalihe. Utvrđivanje potrebnih zaliha. Dopunjavanje zaliha. Sigurnosne zalihe. Gospodarenje odabranim artiklima: ABC analiza, primjena sustava gospodarenja odabranim artiklima, XYZ analiza, LMN analiza. Sustavi planiranja i kontrole zaliha.
 • Skladište i pakiranje
  Pojam, funkcije i vrste skladišta. Otpremno skladište. Lokacija otpremnog skladišta. Mikrolokacija proizvodnog skladišta. Skladišni procesi i uže organizacijske jedinice unutar skladišta. Skladište većih količina i komisijsko skladište. Raspored robe u skladištu. Sustav pakiranja. Funkcije pakiranja. Zahtjevi pakiranja i upravljanje ambalažom.
 • Transportni sustav
  Transport i njegovo značenje u gospodarstvu. Podjela transporta. Funkcije transporta. Vrste prijevoznih sredstava. Nove tehnologije u transportu. Transportni problem – izbor najpovoljnijeg transportnog sredstva i najpovoljnijeg transportnog procesa. Transportni lanac. Unutarnji transport.
 • Sustav prometa roba
  Cestovni transport. Željeznički transport. Riječni, kanalski i pomorski transport. Zračni transport. Cjevovodni transport. Vrste ugovora o prijevozu. Vrste prijevoznih dokumenata. Transportne klauzule. Vrste pošiljaka i organiziranje prijevoza u pojedinim transportnim granama. Tržište transportnih usluga i način formiranja prijevoznih tarifa u pojedinim transportnim granama.
 • Poslovna logistika u institucijskom smislu
  Organizacija poslovne logistike. Čimbenici organizacije poslovne logistike. Logistika u funkcijskoj, divizijskoj i matričnoj organizacijskoj strukturi. Logistički koncept. Poduzeća za logističke usluge kao tržišni pomagači. Vrste logističkih usluga. Posebnosti logističkih usluga.
 • Logistička poduzeća
  Špediteri (otpremnici). Uloga otpremništva u odvijanju robnog prometa. Osnovne i prateće djelatnosti otpremništva. Tehnika poslovanja otpremnika. Transportna poduzeća. Skladišna i pretovarna poduzeća. Poduzeća za pakiranje. Kooperacija logističkih poduzeća. Međuorganizacijski odnosi. Razine kooperacije. Učinci kooperacije u logističkom kanalu.
 • Međunarodni logistički sustavi
  Međunarodna logistika i međunarodni menadžment. Oblikovanje međunarodnog logističkog sustava. Posebnosti hrvatskog gospodarstva.
 • Poslovna logistika u novim koncepcijama menadžmenta
  Potrebe restrukturiranja poduzeća. Koncepcija upravljanja procesima. Razvoj koncepcije. Sastavnice koncepcije. Redizajniranje i kontinuirano poboljšavanje procesa. Logistika i inovativni oblici menadžmenta.

Osnovna literatura

 • Segetlija, Z. Uvod u poslovnu logistiku. Ekonomski fakultet Osijek, 2002.
 • Bloomberg, J.D.; LeMay, S.; Hanna, J.B. Logistika. MATE Zagreb, 2006.

Dopunska literatura

 • Zelenika, R. Logistički sustavi. Ekonomski fakultet, Rijeka, 2005.
 • Pfohl, H.C. Logistik Management. Springer-Verlag, Berlin, 2004.
 • Kotler, P. Upravljanje marketingom. Mate, Zagreb, 2001.
 • Dvorski, S.; Ruža, F.; Kovšca, V. Poslovna ekonomija. FOI i TIVA tiskara Varaždin, 2007.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Gregurec Iva Predavanje 6 5 1
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 18:00 online
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 11.09.2020.
Opis: u 18:00 online
Prijava do: 08.09.2020. 23:59
Odjava do: 10.09.2020. 11:59

Logistika - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2018/2019

Studenti koji polažu kolegij kroz model kontinuiranog praćenja imaju obveze kako je navedeno u nastavku.

1. Dolasci na seminarsku nastavu: Na seminarskoj nastavi prisutnost se provjerava svaki put te student mora biti prisutan na seminarskoj nastavi minimalno 8 puta. 

2. Prezentiranje: Svaki student na početku semestra odabire temu koju će obraditi i u dogovorenom terminu prezentirati na seminarskoj nastavi. Odrađena prezentacija obavezan je uvjet za mogućnost pristupanja polaganju kolegija. 

3. Kolokvij se sastoji od pitanja teorijskog tipa (nadopunjavanje i esejska pitanja). Jedan kolokvij nosi 40 bodova, a na svakom od kolokvija potrebno je ostvariti minimalno 10 bodova. 

4. Da bi student položio kolegij putem modela kontinuiranog praćenja, potrebno je da kroz semestar ostvari minimalno 50 bodova kroz kolokvije i prezentaciju na seminarskoj nastavi, pri čemu je potrebno voditi računa da na svakom od dva kolokvija student osvoji minimalno 10 bodova.

5. Student koji je izvršio obvezu prezentiranja na seminarskoj nastavi, a ne položi kolegij putem kontinuiranog praćenja ili odbije ocjenu ponuđenu putem kontinuiranog praćenja, ima pravo izići na ispitni rok koji se sastoji od pisanog dijela ispita (esejska pitanja) i usmenog ispita. 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prezentacija20
Kolokvij 140
Kolokvij 240
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 30 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na seminarima 0 8 Na seminarskoj nastavi provjeravati će se prisutnost studenata te je potrebno ostvariti minimalno 8 dolazaka na seminarsku nastavu.
Prezentacije na seminarima 20 Prezentiranje odabrane teme. Nepredane zadaće Dan nakon prezentiranja.
1. kolokvij 40 10 Pitanja na kolokviju su teorijska (nadopunjavanje i esejskog tipa). 10 bodova iz kolokvija
2. kolokvij 40 10 Pitanja na kolokviju su teorijska (nadopunjavanje i esejskog tipa). 10 bodova iz kolokvija


Logistika - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2018/2019

Izvanredne studente koji žele polagati kolegij putem kontinuiranog praćenja upućuje se da pogledaju model kontinuiranog praćenja.

 

Izvanredni studenti koji žele polagati kolegij na ispitnom roku, imaju obvezu, tj. preduvjet izrade seminarskog rada. Početkom semestra potrebno je na Moodleu kolegija odabrati temu seminarskog rada za izvanredne studente te temu obraditi sukladno Pravilniku o završnom radu FOI-a i najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka predati seminarski rad na Moodle i na e-mail asistentu. Ocjenjivanje seminarskog rada ovisit će o jasnoći opisa esejskog problema, širini i relevantnosti poznavanja teme, logičnosti strukture seminarskog rada, poznavanju i korištenju pojmova važnih za temu. Jedan od činitelja ocjene seminarskog rada jest i navođenje relevantnih primjera kako bi se opravdala glavna tvrdnja, korištenje akademskog stila, uvjerljivost zaključka. 
NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u fusnotama, uz navođenje autora, naziva djela, izdavačke kuće, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno povjerenstvo. 

Izvanredni studenti koji su odlučili ići na ispit, a ne predaju seminarski rad, neće moći pristupiti ispitnom roku.

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, pri čemu se pismeni dio sastoji od teorijskih pitanja esejskog tipa. 

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Seminarski rad30
Pismeni ispit50
Usmeni ispit20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh