FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2019/2020
semestar:
6. semestar

2019/2020

4ECTSa

Stručni

PITUP Sisak v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
6. semestar
3. nastavna godina

Tržište kapitala npp:50980

Engleski naziv

Capital Market

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Cilj predmeta je upoznati studente s temeljnim funkcijama tržišta kapitala na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Poznavanje mehanizama tržišta kapitala omogućit će lakše uključivanje svakog pojedinca u dioničarsko gospodarstvo bez obzira da li će djelovati kao odgovorna osoba kod izdavatelja dionica ili će raditi kod posrednika u prometu vrijednosnim papirima ili će se pojaviti kao samostalan investitor koji vodi vlastiti portfelj.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Sadržaj predavanja

 • 1 Monetarno kreditna politika
  Monetarno kreditna politika u sklopu opće gospodarske politike zemlje. Monetarni sustav RH. Središnja nacionalna banka. Uloga i zadaci emisijske banke u provođenju monetarno-kreditne politike. Europska monetarna unija i uvođenje eura.
 • 2 Pojam i funkcije financijskog tržišta.
  Pojam, funkcija i vrste financijskih tržišta (primarna, sekundarna, tercijarna tržišta). Nacionalna i internacionalna financijska tržišta. Devizno tržište. Osnovne funkcije i operacije na deviznom tržištu.
 • Poslovno bankarstvo.
  Uvod u bankarsko poslovanje. Razvoj bankarskih institucija. Tipovi banaka. Uloga komercijalnih banaka u financijskom sustavu zemalja. Hrvatski bankovni sustav. Krize u bankarskom sustavu RH. Poslovne banke i njihove funkcije. Aktivni bankarski poslovi. Pasivni bankarski poslovi. Posrednički bankarski poslovi. Uloga banaka u međunarodnom poslovanju. Bankarske usluge za građanstvo. Bankarske usluge gospodarstvu.
 • 3 Tržište kapitala.
  Uloga tržišta kapitala i njegove sastavnice. Pretpostavke za funkcioniranje tržišta kapitala. Zakonski okvir i uređenje tržišta kapitala. Tržište obveznica. Tržište dionica. Tržište dugoročnih kredita. Ostala tržišta dugoročnih vrijednosnih papira. Sekundarna tržišta u Republici Hrvatskoj.
 • Ustanove na tržištu kapitala.
  Burze: osnovne vrste burzi, pregled prema predmetu trgovanja, javne i privatne burze. Središnja depozitarna agencija. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Položaj i uloga HANFE. Agencija za nadzor tržišnog natjecanja. Sudionici financijskih tržišta - brokeri i brokerske kuće. Brokerske kuće u RH. Karakteristike domaćeg tržišta kapitala – Zagrebačka burza, Varaždinska burza.
 • 4 Financijske institucije: depozitne i nedepozitne financijske institucije.
  Depozitne institucije: komercijalne banke, štedne institucije – štedionice, štedno-kreditne zadruge. Nedepozitne financijske institucije: mirovinski fondovi, osiguravajuća društva, financijske tvrtke, tvrtke za vrijednosne papire i investicijske banke i ostale financijske institucije.
 • 5 Investicijski fondovi - institucionalni investitori.
  Razvoj investicijskih fondova u RH. Vrste i uloga investicijskih fondova. Otvoreni investicijski fondovi – dionički, obveznički, mješoviti, novčani fondovi, zatvoreni investicijski fondovi – nekretninski fondovi, privatizacijski investicijski fondovi. Izračunavanje NAV čiste imovinske vrijednosti za otvoreni i zatvoreni tip fonda. Investicijski fondovi u SAD-u i Europi.
 • 6 Vrijednosni papiri.
  Vlasnički vrijednosni papiri - dionice (obične, povlaštene). Dužnički vrijednosni papiri - obveznice. Pojam vrijednosnog papira i pravna priroda vrijednosnih papira. Gospodarska funkcija i značaj vrijednosnih papira. Zalaganje vrijednosnih papira radi osiguranja. Fiducijarni prijenos vrijednosnog papira radi osiguranja.
 • Tržište dionica i tržište obveznica.
  Primarna i sekundarna tržišta dionica. Vrijednosni papiri tržišta dionica. Indeksi tržišta dionica. Sudionici na tržištu dionica. Međunarodni aspekti tržišta dionica. Definicija tržišta obveznica. Vrijednosni papiri tržišta obveznica. Korporacijske obveznice. Municipalne obveznice. Državne obveznice. Sudionici na tržištu obveznica. Međunarodni aspekti tržišta obveznica. Euroobveznice, strane obveznice.
 • Tržište derivativnih instrumenata.
  Terminska financijska tržišta. Opcije – call i put opcije, ročnice, swapovi, varanti, prava. Regulacija tržišta ročnica i tržišta opcija. Valutni swap i swap tržišta. Uzroci nastanka financijskih izvedenica. Modeli procjene vrijednosti opcija. Black - Scholesov model vrednovanja opcija. Međunarodni aspekti tržišta derivativnih instrumenata.
 • Analiza vrijednosnih papira i upravljanje rizikom.
  Metode analize vrijednosti obveznica. Metode analize vrijednosti dionica. Modeli tržišne kapitalizacije. Neovisne agencije za utvrđivanje rejtinga. Procjena političkog rizika. Metode analize izvedenih vrijednosnih papira. Osnove fundamentalne i tehničke analize. Utvrđivanje rizika i povrata portfelja. CAPM model. Spekulativna tržišta. Procjene ulaganja u obveznice i dionice.
 • Emisija vrijednosnih papira.
  Razlozi za izlaženje u javnost - ekonomski razlozi, osobni razlozi. Metode izlaženja u javnost. Izdavanje obveznica (državne, municipalne, korporacijske). Izdavanje dionica. Uloga investicijskih bankara. Prva javna emisija dionica - IPO. Dubinsko snimanje poduzeća (Due dilligence). Uvođenje. Prospekt. Pokrovitelj (skrbnik). Ulazak u službenu kotaciju. Određivanje cijena prve javne ponude. Stvaranje tržišta. Sekundarno trgovanje. INA d.d. – pregled primarne emisije vrijednosnih papira.
 • Analiza hrvatskog tržišta kapitala

Sadržaj seminara/vježbi

 • SEMINARSKA NASTAVA
  Seminarska nastava pratit će izvođenje sadržaja na predavanjima. Studenti će imati zadatak obraditi i prezentirati temu koja će sadržajno pratiti predavanja. Uz teorijsku obradu teme studenti će biti obvezni rješavati praktične probleme vezane uz analize poduzeća i analize vrijednosnih papira. Na temelju provedenih analiza vršit će virtualno ulaganje u vrijednosne papire. Studenti će imati obvezu praćenja prvobitno formiranog portfelja te daljnje kupoprodaje vrijednosnica.

Osnovna literatura

 • Cingula, M., Klačmer, M. Financijske institucije i tržište kapitala. FOI, Varaždin, 2003. (novo izdanje u postupku izrade)

Dopunska literatura

 • Saunders, A.; Millon Cornett, M. Financijska tržišta i institucije. Masmedia, Zagreb, 2006.
 • Mishkin, F.S.; Eakins, S.G. Financijska tržišta i institucije. MATE, 2005.
 • Horvat, B. Financijska tržišta i institucije. Ekonomski fakultet Osijek, Osijek, 1999.
 • Orsag, S. Financiranje emisijom vrijednosnih papira. Rifin d.o.o., Zagreb, 1997.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova

Tržište kapitala - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokvij 140
Kolokvij 240
Analiza slučaja20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


BODOVNA SKALA

0-59 bodovanedovoljan (1)
60-69 bodovadovoljan (2)
70-79 bodovadobar (3)
80-89 bodovavrlo dobar (4)
90-100 bodovaizvrstan (5)

Svaki student koji ukupno ostvari 60 i više bodova može pristupiti upisu predložene ocjene.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 35 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 35 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokviji 1-2 80 Kolokviji se sastoje od teorijskog i računskog dijela.
Teorijski dio sastoji se od:
- pitanja odabira jednog od ponuđenih odgovora kojima se ispituje razumijevanje gradiva,
- dopune pojmova koji nedostaju.
Računski dio sastoji se od više zadataka različitih razina složenosti.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Nema mogućnosti nadoknade.
Analiza slučaja 20 Nema mogućnosti nadoknade.


LITERATURA:
Osnovna:

 1. Žager, K., Mamić Sačer, I., Sever, S., Žager. L.: Analiza financijskih izvještaja, Masmedia, Zagreb, 2008.
 2. Wild, J. J., Bernstein, L. A., Subramanyam, K. R.: Financial Statement Analysis, Seventh Edition, McGraw Hill - Irwin, New York, 2001

Dopunska:

 1. Gulin, D., Tušek, B., Žager, L. Poslovno planiranje, kontrola i analiza, HZRiF, Zagreb, 2004.
 2. Žager, K., Tušek, B., Vašiček, V., Žager L.: Računovodstvo za neračunovođe – osnove računovodstva, HZRiF, Zagreb, 2008.
 3. Helfert, E. A.: Tehnike financijske analize, Sedmo izdanje, prijevod s engleskog jezika, HZRFD, Zagreb, 1997.

 

ISPIT
Studenti koji putem kontinuiranog praćenja ne ostvare pozitivnu ocjenu ili ne prihvate ostvarenu pozitivnu ocjenu mogu pristupiti ispitu.
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

 

Pismeni ispit se sastoji od:

 1. teorijskog dijela, u kojem se kroz niz pitanja provjerava studentovo poznavanje i razumijevanje teorijskog dijela gradiva,
 2. računskog dijela u kojem se kroz zadatke provjerava primjena znanja u konkretnim situacijama.

Za pozitivnu ocjenu potrebno je riješiti minimalno 60% pismenog ispita.
Usmeni dio ispita održava se nakon pozitivno riješenog pismenog dijela ispita.

Tržište kapitala - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokvij 140
Kolokvij 240
Analiza slučaja20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


BODOVNA SKALA

0-59 bodovanedovoljan (1)
60-69 bodovadovoljan (2)
70-79 bodovadobar (3)
80-89 bodovavrlo dobar (4)
90-100 bodovaizvrstan (5)

Svaki student koji ukupno ostvari 60 i više bodova može pristupiti upisu predložene ocjene.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 35 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 35 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokviji 1-2 80 Kolokviji se sastoje od teorijskog i računskog dijela.
Teorijski dio sastoji se od:
- pitanja odabira jednog od ponuđenih odgovora kojima se ispituje razumijevanje gradiva,
- dopune pojmova koji nedostaju.
Računski dio sastoji se od više zadataka različitih razina složenosti.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Nema mogućnosti nadoknade.
Analiza slučaja 20 Nema mogućnosti nadoknade.


LITERATURA:
Osnovna:

 1. Žager, K., Mamić Sačer, I., Sever, S., Žager. L.: Analiza financijskih izvještaja, Masmedia, Zagreb, 2008.
 2. Wild, J. J., Bernstein, L. A., Subramanyam, K. R.: Financial Statement Analysis, Seventh Edition, McGraw Hill - Irwin, New York, 2001

Dopunska:

 1. Gulin, D., Tušek, B., Žager, L. Poslovno planiranje, kontrola i analiza, HZRiF, Zagreb, 2004.
 2. Žager, K., Tušek, B., Vašiček, V., Žager L.: Računovodstvo za neračunovođe – osnove računovodstva, HZRiF, Zagreb, 2008.
 3. Helfert, E. A.: Tehnike financijske analize, Sedmo izdanje, prijevod s engleskog jezika, HZRFD, Zagreb, 1997.

 

ISPIT
Studenti koji putem kontinuiranog praćenja ne ostvare pozitivnu ocjenu ili ne prihvate ostvarenu pozitivnu ocjenu mogu pristupiti ispitu.
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

 

Pismeni ispit se sastoji od:

 1. teorijskog dijela, u kojem se kroz niz pitanja provjerava studentovo poznavanje i razumijevanje teorijskog dijela gradiva,
 2. računskog dijela u kojem se kroz zadatke provjerava primjena znanja u konkretnim situacijama.

Za pozitivnu ocjenu potrebno je riješiti minimalno 60% pismenog ispita.
Usmeni dio ispita održava se nakon pozitivno riješenog pismenog dijela ispita.

Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh