FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2017/2018
semestar:
4. semestar

2017/2018

5ECTSa

Stručni

PITUP Zabok v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
4. semestar
2. nastavna godina

Financije poduzeća npp:50954

Engleski naziv

Company Finances

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

 • Uvod u financije poduzeća
  Ciljevi i zadaci financija. Uloga i važnost financijske funkcije u poduzeću. Pojam i vrste financiranja (kratkoročno, srednjoročno, dugoročno).
 • Financijsko okruženje poduzeća.
  Financijski sustav i ciljevi poduzeća. Funkcioniranje financijskog sustava. Efikasnost i stabilnost financijskog sustava. Financijska tržišta – pojam i uloga.
 • Načela i pravila financiranja
  Načela financiranja (načelo sigurnosti, stabilnosti, likvidnosti, solventnosti, rentabilnosti, prilagodbe financiranja, rizika financiranja i dr.) Pravila finaniciranja (horizontalna i vertikalna).
 • Vremenska vrijednost novca
  Diskontiranje i ukamaćivanje, sadašnja i buduća vrijednost novca. Vremenska vrijednost višestrukih gotovinskih tijekova.
 • Financiranje poduzeća
  Početno financiranje. Tekuće financiranje. Razvojno financiranje. Vlastiti i tuđi izvori sredstava. Pretpostavke razvoja poduzeća (pravne, financijske, obrazovne, znanstvene, savjetodavne i dr.).
 • Kratkoročni financijski menadžment
  Menadžment radnog kapitala. Menadžment gotovine. Menadžment potraživanja. Menadžment zaliha. Kratkoročni izvori financiranja (spontano financiranje, osigurano i neosigurano financiranje, financiranje emisijom komercijalnih zapisa).
 • Financiranje i solventnost
  Solventnost i insolventnost poduzeća. Stvaranje uvjeta za održavanje optimalne solventnosti poduzeća. Pozitivna bilančna neravnoteža. Pozitivan financijski rezultat. Pozitivan novčani tijek. Mjere politike solventnosti poduzeća: mjere za smanjenje novčanih izdataka i mjere za povećanje novčanih primitaka.
 • Dugoročni financijski menadžment
  Politika strukture kapitala. Struktura kapitala i rentabilnost poduzeća. Točka indiferencije financiranja. Financijska poluga i financiranje dugom. Servisiranje duga. Upravljanje dugom. Financiranje emisijom dionica. Politika dividendi.
 • Kapitalna ulaganja
  Ekonomija investiranja. Svrha, proces i klasifikacija kapitalnih ulaganja. Metode za procjenu kapitalnih ulaganja (računovodstvena stopa povrata, metoda otplatnog perioda, metoda neto sadašnje vrijednosti, metoda interne stope rentabilnosti, indeks profitabilnosti). Usporedba metoda.
 • Financijska analiza i planiranje
  Financijska izvješća: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanim tijekovima, izvještaj o promjenama glavnice i bilješke uz financijska izvješća. Financijske informacije i izvori financijskih informacija. Korisnici, svrhe i metode analize financijskih izvješća. Hotizontalna i vertikalna analiza. Financijsko planiranje.
 • Analiza poslovanja putem financijskih pokazatelja I
  Analiza i ocjenjivanje strukture dugotrajne i kratkotrajne imovine te obveza.Pokazatelji likvidnosti: koeficijent tekuće likvidnosti, ubrzane likvidnosti, financijske stabilnosti. Konsolidirana izvješća cash flow. Analiza bilance. Pokazatelji zaduženosti: koeficijent zaduženosti, koeficijent vlastitog financiranja, pokriće troškova kamata, stupanj pokrića I i II.
 • Utvrđivanje i ocjenjivanje poslovnog rezultata
  Utvrđivanje poslovnog rezultata. Faktorska analiza poslovnog rezultata. Analiza obujma i strukture poslovnog rezultata. Financijska neravnoteža u računu dobiti i gubitka. Raspodjela financijskog rezultata. Financijska neravnoteža u računu novčanih tijekova.
 • Analiza poslovanja putem financijskih pokazatelja II
  Analiza i pokazatelji uspješnosti. Pokazatelji profitabilnosti, ekonomičnosti, aktivnosti. Odnosi ostvarenih i željenih pokazatelja uspješnosti. Mjerenje i određivanje financijskog poslovanja. Analiza financijskog poslovanja.
 • Analiza financijskih izvještaja pomoću skupina pokazatelja
  Sustavi pokazatelja i skupine pokazatelja. Du Pontov sustav pokazatelja.

Osnovna literatura

 • Marković, I. Financiranje – Teorija i praksa financiranja trgovačkih društava. RRIF, Zagreb, 2002.
 • Vidučić, Lj. Financijski menadžment. RRiF, Zagreb, 2002.
 • Žager, K.; Žager,. L. Analiza financijskih izvještaja. Masmedia, Zagreb, 1999.

Dopunska literatura

 • Van Horne, J.C. Financijsko upravljanje i politika (Financijski menedžment). MATE, Zagreb, 1993.
 • Veselica, V. Financijski sustav u ekonomiji. Inženjerski biro, Zagreb, 1995.
 • Grupa autora, Tehnika financijske analize. HZRiFD, Zagreb, 1997.
 • Vukičević, M. Financiranje malih poduzeća. HZRiFD i RiF, Zagreb, 2000.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Detelj Kristina Predavanje 1 5 1
Seminar 1 5 1
Đunđek Kokotec Ivana Seminar 2 5 1
Klačmer Čalopa Marina Predavanje 2 5 1
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 18:00 online
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 18:00 online
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59
Izvanredni rok
Datum: 07.12.2020.
Vrijeme: 16:00
Napomena:

Financije poduzeća - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2017/2018

Cilj predmeta jest omogućiti studentima stjecanje znanja i vještina o financijskom sustavu i mjestu poduzeća u tom financijskom sustavu. Kroz nastavu i nastavne sadržaje omogućiti će se savladavanje i razumijevanje temeljnih aktivnosti financijskog procesa (investiranje, financiranje, odlučivanje). Studenti se želi osposobiti  da mogu  donositi utemeljene poslovne odluke iz područja financija.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
1. kolokvij25
2. kolokvij25
3. kolokvij25
Seminar20
Aktivnost5
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 30 +
2. kolokvij + 100.0 45 +
3. kolokvij + 100.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Dolasci Lista za popis ići će 10 puta tijekom semestra
Na tim listama redovni studenti moraju biti najmanje 5 puta
Tih 5 dolazaka uvjet su za potpis
Pismeni ispit (kolokvij) 75 Provodit će se tri puta tijekom semestra u zadanim terminima.
Svaki kolokvij ima 9 pitanja.
Max. mogući broj bodova po kolokviju je 25 (npr. 5 pitanja nosi 1 bod, a 4 pitanja po 5 bodova).
Seminarski rad 20 Obavezan je ako se želi kolokvirati.
Seminarski rad radi se u timovima ili samostalno. Potrebno ga je prezentirati na seminarskoj nastavi

Radovi se predaju najkasnije na dan prezentiranja!
Aktivnosti 5 Moguće je skupiti bodove na radnim zadacima
Prezentiranje aktualnih vijesti koje su povezane s nastavnim temama na nastavi i poticanje diskusije ostalih kolega također donosi bodove.


Financije poduzeća - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata - Kontinuirano praćenje u centrima

Elementi praćenjaBodova
1. kolokvij24
2. kolokvij24
Seminar20
Aktivnost2
ZBROJ70


Praćenje rada studenata - Ispitni rokovi

Elementi praćenjaBodova
Seminar20
Pismeni ispit80
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena - Kontinuirano praćenje u centrima

OdDoOcjena
0 34 nedovoljan (1)
35 42 dovoljan (2)
43 52 dobar (3)
53 62 vrlo dobar (4)
63 70 odličan (5)


Bodovna skala ocjena - Ispitni rokovi

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja - Kontinuirano praćenje u centrima

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit (kolokvij) 48 Provodit će se dva puta tijekom ciklusa predavanja u zadanim terminima.

Max. mogući broj bodova po kolokviju je 24 (npr. 6 pitanja nosi 1 bod, a 4 pitanja po 5 bodova).
Seminarski rad 20 Obavezan je ako se želi kolokvirati.
Seminarski rad radi se u timovima ili samostalno. Potrebno ga je prezentirati na seminarskoj nastavi

Radovi se predaju najkasnije na dan prezentiranja!
Aktivnosti 2 Moguće je skupiti bodove na radnim zadacima
Prezentiranje aktualnih vijesti koje su povezane s nastavnim temama na nastavi i poticanje diskusije ostalih kolega također donosi bodove.


Opis elemenata praćenja - Ispitni rokovi

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit 80 Pismeni ispit sastoji se od pitanja zatvorenog i otvorenog tipa s različitim brojem mogućih bodova (1/3/5). Od toga 2 pitanja koja nose po 5 bodova predstavljaju Zadatke (ocjene projekata i analiza financijskih pokazatelja).
Seminarski rad 20 Seminarski rad je obavezno izraditi u skladu s Uputama nastavnika na kolegiju (dostupnima na Moodle stranici kolegija) i predati ga na Moodle na ocjenu najkasnije 10 dana prije ispitnog roka na kojeg student želi izaći.
Granica za prolaz 50 Nema uvjeta za minimalni broj bodova po pojedinom elementu praćenja, nego je ukupno potrebno ostvariti bodove za prolaznu ocjenu.


PREDUVJET ZA IZLAZAK NA ISPIT:

Seminar

•Student samostalno priprema seminarski rad na temelju stečenog znanja kroz ranije godine obrazovanja, dostupnih materijala u pisanom obliku i putem web izvora, te financijskih izvještaja poduzeća (za min 3 godine) ovisno o temi.

•Rad mora imati minimalno 10 stranica teksta (od uvoda do zaključka) te mora biti predan min 10 dana prije ispitnog roka isključivo na Moodle, a ne na mail!  Jednom predan rad više se ne vraća na doradu.

•Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente.

•Seminar odrađen na redovnoj nastavi je ekvivalentan seminaru koji je uvjet za izlazak na ispit za izvanredne studente.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh