FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2019/2020
semestar:
4. semestar

2019/2020

5ECTSa

Stručni

PITUP Zabok v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
4. semestar
2. nastavna godina

Međunarodna trgovina npp:50955

Engleski naziv

International Trade

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Cilj je ovog kolegija da studenti steknu teoretska, metodološka i praktična znanja o suvremenim ekonomskim kretanjima u međunarodnoj trgovini i vanjskotrgovinskom poslovanju te marketinškim strategijama nastupa na inozemnom tržištu. Stečena znanja daju podlogu za daljnje usavršavanje kao i mogućnost izravnog ili neizravnog sudjelovanja u obavljanju ili kreiranju poslova vanjske trgovine.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

 • Uvod u vanjskotrgovinsko poslovanje
  Uloga i značaj vanjske trgovine i vanjskotrgovinskog poslovanja za gospodarstvo zemlje. Motivi i ciljevi nastupa na inozemnom tržištu. Nužnost trgovine s inozemstvom i rasta izvoza. Obrada tržišta i marketing koncepcija u poslovanju s inozemstvom.
 • Vanjskotrgovinski, devizni i carinski sustav RH
  Osnove deviznog sustava i deviznog poslovanja. Zaštitne mjere u odnosima s inozemstvom. Kreditni odnosi s inozemstvom. Devizni sustav i devizno poslovanje. Carinski sustav i carinski postupci. Carinska tarifa. Režimi uvoza i izvoza. Strana ulaganja i računovodstveno praćenje poslova uvoza/izvoza. Kreditni poslovi s inozemstvom.
 • Organizacija vanjske trgovine
  Oblici nastupa na inozemnom tržištu. Neizravan i izravan nastup na inozemnom tržištu. Oblici uvoza i oblici izvoza. Specijalizirana tržišta i posebni oblici trgovanja u vanjskoj trgovini. Međunarodni sajmovi. Aukcije. Burze. Off-shore centri. Oblici prodaje roba i usluga u vanjskoj trgovini.
 • Međunarodni trgovački običaji i pravila
  Običaji i načela poslovnog ponašanja u vanjskoj trgovini. Poslovna etika i moral. ''Incoterms'' termini i njihovo tumačenje. Dopuštena i nedopuštena konkurencija. Ostale međunarodne uzance, pravila i konvencije. Jedinstvena pravila za dokumentarne akreditive. Jedinstvena pravila za bankarske garancije. Carinska konvencija o međunarodnom prijevozu robe na osnovi karneta TIR. Međunarodne norme (standardi).
 • Subjekti vanjske trgovine
  Posrednici u vanjskoj trgovini. Specijalizirana vanjskotrgovinska poduzeća. Komisionari. Inozemni zastupnici. Distributeri. Brokeri. Poduzeće i poduzetništvo u vanjskoj trgovini (osnivanje, registracija i poslovanje privatnog poduzeća u vanjskoj trgovini). Organizacija, prezentacija i priprema za operativno poslovanje društva. Kontrola uspješnosti poslovanja. Poslovanje u slobodnim zonama.
 • Priprema za poslovanje s inozemstvom
  Potrebna znanja za poslovanje s inozemstvom. Poslovne informacije u vanjskoj trgovini. Informacije o bonitetu potencijalnog poslovnog partnera. Korištenje baza podataka u vanjskoj trgovini. Business intelligence. Poslovna kultura i poslovno komuniciranje u vanjskoj trgovini.
 • Ugovori u vanjskotrgovinskom poslovanju
  Elementi kupoprodajnog ugovora. Forme ugovaranja u vanjskotrgovinskoj praksi. Ugovaranje cijena u VT. Cijena kao element izvozničke ponude. Načini ugovaranja cijene. Popusti u cijeni. Zaštitne klauzule u vanjskotrgovinskim kupoprodajnim ugovorima. Valutne klauzula. Indeksna klauzula. Klauzula o primjeni klizne skale.
 • Vanjskotrgovinske kalkulacije
  Pojam i vrste vanjskotrgovinskih kalkulacija. Kalkulacije pri izvozu robe. Pretkalkulacija izvoza robe. Primjer kalkulacije komisionog izvoznog posla u vanjskotrgovinskoj praksi. Kalkulacije pri uvozu robe. Pretkalkulacija uvoznog posla u svoje ime i svoj račun.
 • Poslovna dokumentacija u Vanjskoj trgovini
  Vrijednosni papiri i dokumenti u vanjskoj trgovini. Robni dokumenti. Fakture i vrste faktura. Potvrde o robi. Dokumenti o osiguranju robe u vanjskoj trgovini. Ugovor o osiguranju. Polica osiguranja. Transportni dokumenti. Teretnica. Vrste teretnica. Tovarni list. Karnet TIR. Carinska dokumentacija. Bankovna dokumentacija.
 • Instrumenti platnog prometa s inozemstvom
  Međunarodni dokumentarni akreditiv. Bankovna doznaka u platnom prometu s inozemstvom. Dokumentarna naplata - inkaso dokumenta. Trgovačko kreditno pismo. Čekovi. Mjenica u međunarodnim plaćanjima.
 • Poslovni rizici u vanjskoj trgovini
  Robni rizici i osiguranja od robnih rizika. Rizik vrste, kvalitete i količine robe. Tržišni rizik nabave i prodaje. Rizik izvršenja kupoprodajnog ugovora. Transportni rizici. Financijski rizici i osiguranje. Rizik cijene, izvoznog kredita, konvertiranja, tečajni rizik, valutni rizik, politički rizik. Posebne vrste osiguranja od poslovnih rizika u vanjskoj trgovini.
 • Vrste poslova i djelatnosti u vanjskoj trgovini
  Klasični poslovi uvoza i izvoza robe. Tehnika izvršenja izvoznog posla. Poslovi redovitog uvoza. Pojam i vrste uvoza. Tehnika izvršenja uvoznog posla. Kooperacijski poslovi s inozemstvom. Dugoročna proizvodna kooperacija s inozemstvom. Poslovno tehnička suradnja s inozemstvom. Zajednička ulaganja. Transfer tehnologije.
 • Specifične VT poslovne transakcije
  Vezana trgovina. Sudionici i najznačajnije institucije u vezanoj trgovini. Kompenzacijski poslovi. Vezani barter poslovi. Direktna kompenzacija. Offset programi. Reeksportni poslovi. Switch poslovi. Tranzitna trgovina. Leasing poslovi uvoza i izvoza robe. Franchising poslovi. Malogranični promet.
 • Tehnike zastupničkog, dilerskog i distributerskog poslovanja te investicijski radovi u inozemstvu
  Tehnika zastupničkog poslovanja i konsignacijska prodaja strane robe. Inozemni zastupnik i zastupničko poslovanje. Problemi izbora trgovačkog zastupnika na inozemnom tržištu. Sklapanje ugovora o zastupanju. Tehnika dilersko-distributerskog poslovanja. Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu. Pojam i vrste investicijskih radova. Vrste ugovora u izvođenju investicijskih radova u inozemstvu.
 • Posebne vrste poslova u vanjskoj trgovini
  Poslovi oplemenjivanja robe. Poslovi međunarodnog otpremništva. Međunarodni prijevoz robe i putnika. Tranzitni poslovi. Kontrola količine i kvalitete robe u međunarodnom prometu. Usluge skladištenja i rukovanja robom. Usluge u vanjskoj trgovini. Slobodne gospodarske zone. Turističko poslovanje s inozemstvom. Tehnika izvoza turističkih usluga. Tehnika uvoza turističkih aranžmana.

Osnovna literatura

 • Andrijanić, I. Poslovanje u vanjskoj trgovini. Mikrorad, Zagreb, 2005.

Dopunska literatura

 • Matić, B. Međunarodno poslovanje. Sinergija-nakladništvo d.o.o., Zagreb, 2004.
 • Previšić, J.; Ozretić-Došen, Đ. Osnove međunarodnog marketinga. Masmedia, Zagreb, 2000.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dvorski Stjepan Predavanje 6 5 1
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 11.09.2020.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 08.09.2020. 23:59
Odjava do: 10.09.2020. 11:59

Međunarodna trgovina - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

Studenti koji polažu kolegij kroz model kontinuiranog praćenja imaju obveze kako je navedeno u nastavku.
1. Dolasci na predavanja: Na predavanjima će se 5 puta provjeravati prisutnost te student mora biti zapisan na minimalno 2 od 5 lista.

2. Dolasci na seminarsku nastavu: Na seminarskoj nastavi prisutnost se provjerava svaki put te student mora biti prisutan na seminarskoj nastavi minimalno 8 puta.
3. Prezentiranje: Svaki student na početku semestra odabire temu koju će obraditi i u dogovorenom terminu prezentirati na seminarskoj nastavi. Odrađena prezentacija obavezan je uvjet za
mogućnost pristupanja polaganju kolegija.
4. Kolokvij se sastoji od pitanja teorijskog tipa (nadopunjavanje i esejska pitanja). Jedan kolokvij nosi 40 bodova, a na svakom od kolokvija potrebno je ostvariti minimalno 10 bodova.
5. Da bi student položio kolegij putem modela kontinuiranog praćenja, potrebno je da kroz semestar ostvari minimalno 50 bodova kroz kolokvije i prezentaciju na seminarskoj nastavi, pri
čemu je potrebno voditi računa da na svakom od dva kolokvija student osvoji minimalno 10 bodova.
6. Student koji je izvršio obvezu prezentiranja na seminarskoj nastavi, a ne položi kolegij putem kontinuiranog praćenja ili odbije ocjenu ponuđenu putem kontinuiranog praćenja, ima pravo
izići na ispitni rok koji se sastoji od pisanog dijela ispita (esejska pitanja) i usmenog ispita.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prezentiranje teme20
Kolokvij 140
Kolokvij 240
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 30
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 30


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 2 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Za dobivanje potpisa dozvoljeno je izostati 3 puta. 3 izostanka
Prisustvovanje na seminarima 0 8 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje. Za dobivanje potpisa potrebno je prisustvovati na 8 termina seminarske nastave.
4 izostanka
Prezentacije na seminarima 20 1 Prezentiranje odabrane teme na seminarskoj nastavi. Nepredane zadaće Dan nakon prezentiranja.
1. kolokvij 40 10 Teoretska pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
10 bodova iz kolokvija
2. kolokvij 40 10 Teoretska pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
10 bodova iz kolokvija


Međunarodna trgovina - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

Izvanredne studente koji žele polagati kolegij putem kontinuiranog praćenja upućuje se da pogledaju model kontinuiranog praćenja.
Izvanredni studenti koji žele polagati kolegij na ispitnom roku, imaju obvezu, tj. preduvjet izrade seminarskog rada. Početkom semestra potrebno je na Moodleu kolegija odabrati temu
seminarskog rada za izvanredne studente te temu obraditi sukladno Pravilniku o završnom radu FOI-a i najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka predati seminarski rad na Moodle i na e-mail
asistentu. Ocjenjivanje seminarskog rada ovisit će o jasnoći opisa esejskog problema, širini i relevantnosti poznavanja teme, logičnosti strukture seminarskog rada, poznavanju i korištenju
pojmova važnih za temu. Jedan od činitelja ocjene seminarskog rada jest i navođenje relevantnih primjera kako bi se opravdala glavna tvrdnja, korištenje akademskog stila, uvjerljivost
zaključka.
NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u fusnotama, uz navođenje autora, naziva djela, izdavačke kuće, godine izdanja i
stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno
povjerenstvo.
Izvanredni studenti koji su odlučili ići na ispit, a ne predaju seminarski rad, neće moći pristupiti ispitnom roku.
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, pri čemu se pismeni dio sastoji od teorijskih pitanja esejskog tipa.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Seminarski rad20
Pismeni ispit50
Usmeni ispit30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh