FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2019/2020
semestar:
5. semestar

2019/2020

4ECTSa

Stručni

PITUP Zabok v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
5. semestar
3. nastavna godina

Komuniciranje u organizaciji npp:50970

Engleski naziv

Organizational Communications

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Sadržaj predavanja

 • Uvod u organizacijsku komunikaciju
  Informacijski procesi u organizaciji. Komunikacijski kanali i mreže u organizacijama. Formalna i neformalna komunikacija. Komunikacijska klima. Komunikacija između različitih razina u organizaciji. Problemi u komuniciranju nadređenih i podređenih. Interpersonalna komunikacija u organizaciji. Skupna komunikacija u organizaciji. Temelji individualnog i skupnog komunikacijskog ponašanja u organizaciji. Komunikacijski stilovi nadređenih.
 • Komunikacija u timovima u organizaciji
  Grupe i procesi grupne komunikacije u organizacijama. Razvoj grupa u organizaciji. Komunikacija u malim grupama. Kohezija i norme u grupi. Obilježja komunikacije u uspješnim timovima. Vrste timova. Razvoj timova. Uloge članova tima vezane uz zadatke i komunikaciju. Povjerenje u timu.
 • Kreativno rješavanje problema i komunikacija
  Komunikacijski aspekti kreativnog rješavanja problema. Činitelji koji utječu na kreativnost. Faze kreativnog rješavanja problema. Osobine posebno kreativnih pojedinaca. Komunikacija u kreativnom rješavanju problema. Tehnike za unapređenje individualne (i grupne) kreativnosti: check-liste, slučajne riječi, generiranje alternativa, liste atributa, kreativno fokusiranje, manipuliranje glagolima, analiza polja sila. Osnove komunikacije u skupini prilikom kreativnog rješavanja problema. Skupne kreativne tehnike: oluja mozgova, zapisivanja misli, zapisivanje ideja, tehnika nominalne grupe, kreativni izazov, provokacija. Tehnike za izbor kreativnog rešenja u skupini.
 • Komunikacijski aspekti skupnog odlučivanja
  Vrste odluka i činitelji koji utječu na odlučivanje. Procesi komunikacije kod odlučivanja u skupini. Skupne rasprave. Osobni faktori i komunikacija kod pogrešaka u odlučivanju. Prednosti i nedostaci skupina u odlučivanju. Grupno mišljenje (%22groupthink%22) i polarizacija skupine kod odlučivanja. Uzroci zastoja u pojedinim fazama skupnog odlučivanja. Procesi komunikacije kod odlučivanja u velikim organizacijama. Uloge i zadaci vođa kod odlučivanja.
 • Vodstvo i komunikacija u organizaciji
  Definicije rukovođenja i vodstva. Komunikacijska kompetencija vođa. Teorijski modeli vodstva i struktura komunikacije vođa. Komunikacija u transformacijskom vodstvu i vodstvu koje je usmjereno promjenama.
 • Komunikacija u procesima motiviranja zaposlenika
  Povezanost komunikacije i motivacije. Osnovne teorije motivacije i komunikacijski procesi u organizaciji. Posebne motivacijske tehnike. Načini utjecanja komunikacijom na povećanje motivacije zaposlenika.
 • Političko ponašanje u organizacijama
  Status i statusni simboli u organizaciji. Menadžment dojmova. Izvori moći pojedinaca i skupina u organizaciji. Koalicije, klike, oligarhija i drugi oblici povezivanja pojedinaca u interesne skupine u organizacijama. Interpersonalni i intergrupni sukob. Faze procesa sukoba. Medijacija u organizacijskim sukobima.
 • Interkulturalna komunikacija u organizaciji
  Interkulturalna komunikacija u organizaciji. Vrijednosti i kultura socijalne ili organizacijske sredine. Percepcije prostora, vremena, spolnih uloga, hijerarhije i promjena. Procjena kulture u određenom socijalnom okruženju. Individualizam i kolektivizam. Stilovi komunikacije u različitim kulturama. Kulture visokog i niskog konteksta u komunikaciji. Eksplicitna i implicitna pravila u interkulturalnoj komunikaciji. Činitelji kompetencije u interkulturalnoj komunikaciji.

Osnovna literatura

 • Weihrich, H.; Koontz, H. Menedžment. MATE, Zagreb, 1998.
 • Robbins, S.P. Bitni elementi organizacijskog ponašanja. MATE, Zagreb, 1996.
 • Bubaš, G. Komuniciranje u organizaciji: kreativnost, timski rad, odlučivanje i vodstvo (bilješke s predavanja). Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2006.

Dopunska literatura

 • Morreale, S.P.; Spitzberg, B.H.; Barge, J.K. Human Communication: Motivation, Knowledge, and Skills. Wadsworth/Thomson Learning, Belmont, CA, U.S.A, 2001.
 • Richmond, V.P.; McCroskey, J.C. Organizational communication for survival. Allyn and Bacon, 2001.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bubaš Goran Predavanje 2 5 1
Čižmešija Antonela Seminar 1 5 1
Fabac Robert Predavanje 2 5 1
redovni rok
Datum: 03.07.2020.
Opis: u 16:00 Križevci (Online)
Prijava do: 30.06.2020. 11:59
Odjava do: 02.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 06.07.2020.
Opis: u 16:00, na Fakultetu
Prijava do: 03.07.2020. 23:59
Odjava do: 05.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 10.07.2020.
Opis: u 16:00 Zabok (Online)
Prijava do: 07.07.2020. 11:59
Odjava do: 09.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59

Komuniciranje u organizaciji - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Seminar – prisustvovanje nastavi1
Referati, on-line tečaj itd. (dodatno)1
Prezentacija6
Kolokvij (2x45)90
Esej2
Aktivnost na nastavi0
Dodatno: referati, on-line aktivnosti0
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


 

 

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 45 +
Kolokvij 2 + 100.0 45 +
Esej + 50.0 50.0 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 1 0 Na svakom predavanju studenti se potpisuju. Povremeno se provodi kontrola usmenim prozivanjem 7 izostanka Studenti s više od 7 izostanaka gube mogućnost upisa ocjene na temelju kontinuiranog praćenja. Dodatni referat – po dvije stranice teksta za svaki izgubljeni blok sat predavanja. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, tj. najkasnije u 3. međuispitnom razdoblju. Posljednji tjedan nastave (15. tjedan)
Prisustvovanje na seminarima 1 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje na osnovu lista s potpisima studenata. Dozvoljena su 3 izostanka. 3 izostanka Studenti s više od 3 izostanka gube mogućnost upisa ocjene na temelju kontinuiranog praćenja. Dodatni referat – po dvije stranice teksta za svaki izgubljeni blok sat seminara. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja. Posljednji tjedan nastave (15. tjedan)
Aktivnost na nastavi (seminarima i predavanjima). 0 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, aktivno sudjelovati u radu malih grupa/timova i biti aktivni u vježbama u učionici te prilikom izrade on-line sadržaja. Posebna aktivnost u diskusijama na predavanju također se boduje.
Prezentacija 6 1 Student izrađuje prezentaciju (teorijskog ili praktičnog sadržaja, kao i na temelju intervjua) u timu od 4-5 članova. Svaki student izvodi svoju prezentaciju koju je kreirao prema uputama u sustavu Moodle. Korištenje tuđeg rješenja je zabranjeno. Ukoliko prezentacija nije održana Iznimno se i samo u posebno opravdanim slučajevima prihvaća naknadno predana prezentacija. Javiti se nastavniku prije završetka nastave na seminarima. Posljednji tjedan nastave (15. tjedan)
1. kolokvij 45 0 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno. Minimalno treba postići 20 bodova.
2. kolokvij 45 0 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno. Minimalno treba postići 20 bodova.
Esej 2 0 Temu studenti dobivaju na nastavnom satu, neposredno prije početka pisanja eseja; tema je vezana uz sadržaje koje su im objavljeni na početku nastave u semestru. Boduje se poznavanje teorijskih sadržaja i kritičko promišljanje zadane teme, tj. analiza pozitivnih i negativnih aspekata određenih pojava i procesa u komuniciranju u organizaciji, kao i prikaz vlastitih iskustava i promišljanja.
Dodatno: referati, on-line aktivnosti 0 Student piše referat na temu koju je sam odabrao (upute se nalaze u sustavu Moodle). Studenti obavljaju različite on-line aktivnosti vezane uz Web 2.0 alate.


Komuniciranje u organizaciji - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

 

 

 

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Seminar – prisustvovanje nastavi1
Referati, on-line tečaj itd. (dodatno)1
Prezentacija6
Kolokvij (2x45)90
Esej2
Aktivnost na nastavi0
Dodatno: referati, on-line aktivnosti0
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Izvanredni studenti koji ne pohađaju nastavu prema bolonjskom modleu

Elementi praćenjaBodova
Seminari kojima student dokazuje kompetencije iz odabranih područja8
Kolokviji (2x45) ili pismeni ispit90
Redoviti dolasci na konzultacije2
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 45 +
Kolokvij 2 + 100.0 45 +
Esej + 50.0 50.0 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminari kojima student dokazuje kompetencije iz odabranih područja 8 3 Na prvim konzultacijama na početku semestra studenti dogovaraju teme za seminarske radove i rokove za njihovu predaju. 3 Seminarski radovi iz 2 teme (2x4 boda) prema uputi u sustavu Moodle. Usmeni ispit.
1. kolokvij 45 0 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno. Umjesto kolokvija moguće je pristupiti ispitu u redovitim ispitnim rokovima.
2. kolokvij 45 0 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno. Umjesto kolokvija moguće je pristupiti ispitu u redovitim ispitnim rokovima.
Redoviti dolasci na konzultacije 2 1 Izvanredni studenti obvezni su doći na konzultacije na početku semestra, kao i u još jednom prethodno dogovorenom terminu sredinom i na kraju semestra.


Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh